چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
گردنبند یورمن پریل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 27.450 گرم

سرویس پریل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 7.950 گرم
وزن انگشتر: 0.900 گرم
وزن دستبند: 2.10 گرم
وزن گردنبند: 4.950 گرم

سرویس پریل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 0.970 گرم
وزن دستبند: 2.09 گرم
وزن گردنبند: 5.200 گرم

آویز لیزری
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 1.120 گرم

دستبند پیاتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 4.600 گرم

دستبند پیاتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 5.550 گرم

دستبند پیاتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 4.100 گرم

انگشتر پیاتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 2.500 گرم

انگشتر پیاتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 2.300 گرم

انگشتر پیاتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 2.100 گرم

انگشتر پیاتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.00 گرم

انگشتر پریل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 2.150 گرم

النگو آفاق
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز 1: 4.650 گرم
سایز 2: 5.00 گرم
سایز 3: 5.550 گرم
سایز 4: 6.00 گرم 
سایز 5: 6.500 گرم

النگو آفاق
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سایز 1: 4.450 گرم
وزن سایز 2: 5.05 گرم
وزن سایز 3: 5.300 گرم
وزن سایز 4: 5.400  گرم
وزن سایز 5: 5.500 گرم

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 11.100 گرم
طول گوشواره: 8.3 سانتی متر
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 6.100 گرم
بلندی گوشواره: 8.3 سانتی متر
متریال ساخت: شمش بار

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 5.400 گرم
بلندی گوشواره: 7.3 سانتی متر
متریال ساخت: شمش بار

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 6.700 گرم
بلندی گوشواره: 6 سانتی متر

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 6.600 گرم 
بلندی گوشواره: 5.5 سانتی متر

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 4.100 گرم
بلندی گوشواره: 5.6 سانتی متر

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 4.05 گرم
طول گوشواره: 5 سانتی متر

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.850 
بلندی گوشواره: 3.3 سانتی متر

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.800 گرم
بلندی گوشواره: 5 سانتی متر