چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
سرویس ام کا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس : 10.150 گرم
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 40 سانتی متر
بلندی مدال: 2 سانتی متر
بلندی گوشواره: 1.1 سانتی متر

سرویس پوست ماری( بالکس ترتی)
قابل سفارش
تماس بگیرید

پهنا دستبند گردنبند
پهنای 1  3.00g_19.5 cm 5.600g_40.5 cm
پهنای 2 4.850g_19.5 cm 9.500g_40.5 cm
پهنای 3 7.650g_19.5 cm 15.700g_40.5 cm
پهنای 4 11.150g_19.5 cm 23.600g_40.5 cm

سرویس آرتور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس : 17.00 گرم
طول گردنبند:   42 سانتی متر
طول دستبند: 18.5  سانتی متر

سرویس اتمی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 18.600 گرم
وزن سنگ:

(کسر شده)

گردنی 800 سوت

دستبند  220 سوت 

گوشواره 260 سوت

طول دستبند: 17 سانتی متر
بلندی گردنبند: 42 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.4 سانتی متر

سرویس اتمی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 11.700 گرم
وزن سنگ:

(کسر شده)

گردنی 740 سوت

دستبند  280 سوت 

گوشواره 280 سوت

طول دستبند: 19 سانتی متر
بلندی گردنبند: 42سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.3 سانتی متر

سرویس اتمی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 18.400 گرم
وزن سنگ:

(کسر شده)

گردنی 900 سوت

دستبند  280 سوت 

گوشواره 320 سوت

طول دستبند: 17.5سانتی متر
بلندی گردنبند: 41سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.4 سانتی متر

سرویس اتمی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 18.750 گرم
وزن سنگ:

(کسر شده)

گردنی 1.010 گرم   

دستبند  340  سوت 

گوشواره 440  سوت

طول دستبند: 17.5سانتی متر
بلندی گردنبند: 41سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.9 سانتی متر

سرویس اتمی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 19.500 گرم
وزن سنگ:

(کسر شده)

گردنی 900 سوت 

دستبند  340 سوت

گوشواره 440  سوت

طول دستبند: 17.5سانتی متر
بلندی گردنبند: 42 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.5 سانتی متر

سرویس اتمی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 21.600 گرم
وزن سنگ:

(کسر شده)

گردنی 1.190

دستبند  380

گوشواره 480

طول دستبند: 17.5سانتی متر
بلندی گردنبند: 41سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.5 سانتی متر

سرویس اتمی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 19.750 گرم
وزن سنگ:

(کسر شده)

گردنی 840

دستبند  240

گوشواره 320

طول دستبند: 17سانتی متر
بلندی گردنبند: 45سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.5 سانتی متر

سرویس اتمی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 18.150 گرم
وزن سنگ:

(کسر شده)

گردنی 810 

دستبند  340 

گوشواره 340 

طول دستبند: 17.5سانتی متر
بلندی گردنبند: 42سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.5 سانتی متر

سرویس اتمی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 12.800گرم
وزن سنگ:

(کسر شده)

گردنی 790

دستبند  220

گوشواره 180

طول دستبند: 19.5سانتی متر
بلندی گردنبند: 44سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.2 سانتی متر

سرویس اتمی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 19.150 گرم
وزن سنگ:

(کسر شده)

گردنی 880 سوت 

دستبند  340 سوت

گوشواره 440 سوت 

طول دستبند: 17.5سانتی متر
بلندی گردنبند: 41سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.5 سانتی متر

سرویس تابا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند با پهنای 9 میلی متر: 4.450 گرم
وزن گردنبند با پهنای 9 میلی متر: 11.650 گرم 

سرویس تابا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند با پهنای 10 میلی متر: 4.900 گرم
وزن گردنبند با پهنای 10 میلی متر: 12.00 گرم

سرویس ونوس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 24.500 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر
بلندی گردنبند: 42 سانتی متر
طول پلاک ورساچه متصل به گردنبند: 2.9 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.5 سانتی متر

سرویس ونوس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 24.00 گرم
طول دستبند: 21 سانتی متر
بلندی گردنبند: 42 سانتی متر
طول پلاک ورساچه متصل به گردنبند: 2.6 سانتی  متر
بلندی گوشواره: 2.6 سانتی متر

سرویس ونوس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 23.550 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر
بلندی گردنبند: 44 سانتی متر
طول پلاک ورساچه متصل به گردنبند: 2.8 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.5 سانتی متر

سرویس ونوس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 23.250 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر
بلندی گردنبند: 42 سانتی متر
طول پلاک ورساچه متصل به گردنبند: 2.5 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.3 سانتی متر

سرویس ونوس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 22.900 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر
بلندی گردنبند: 42 سانتی متر
طول پلاک ورساچه متصل به گردنبند: 2.9 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.5 سانتی متر

سرویس ونوس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 22.550 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر
بلندی گردنبند: 42 سانتی متر
طول پلاک ورساچه متصل به گردنبند: 2.8 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.3 سانتی متر

سرویس ونوس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 21.900 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر
بلندی گردنبند: 42 سانتی متر
طول پلاک ورساچه متصل به گردنبند: 3.3سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.6 سانتی متر

سرویس ونوس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 20.600 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر
بلندی گردنبند: 42 سانتی متر
طول پلاک ورساچه متصل به گردنبند: 2.1 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.3 سانتی متر

سرویس اونیکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 26.700 گرم 
طول دستبند: 19 سانتی متر 
بلندی  گردنبند: 45 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2 سانتی متر
وزن نگین: کسر شده