چیدمان
جست و جوی در محصولات
مرتب سازی بر اساس
سرویس تراش حسینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 30.04 گرم 
وزن گوشواره: 2.41 گرم
وزن دستبند: 13.70گرم 
طول گردنبند: 41.00سانتی متر
طول گوشواره: 2.5سانتی متر
طول دستبند: 19.00سانتی متر

سرویس تراش حسینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 23.44 گرم 
وزن گوشواره: 3.21 گرم
وزن دستبند: 11.15 گرم 
طول گردنبند: 41.50 سانتی متر
طول گوشواره: 3.00 سانتی متر
طول دستبند: 18.50 سانتی متر

سرویس پریل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 2.03 گرم
وزن انگشتر: 0.87 گرم
وزن گردنبند: 4.40 گرم
سنگ: سنتتیک
قابلیت فروش جداگانه: دارد

سرویس اُپال گوی دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس:

9.55
وزن گوشواره: 1.00
وزن دستبند: 2.18
وزن گردنبند: 6.37
طول گوشواره: 1 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

سرویس اُپال گوی دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس:

10.30
وزن گوشواره: 1.10
وزن دستبند: 2.28
وزن گردنبند: 6.92
طول گوشواره: 1 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

سرویس اُپال گوی دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس:

10.40
وزن گوشواره: 1.14
وزن دستبند: 2.16
وزن گردنبند: 7.10
طول گوشواره: 1 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

سرویس اُپال گوی دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس:

9.30
وزن گوشواره: 0.93
وزن دستبند: 2.06
وزن گردنبند: 6.31
طول گوشواره: 1 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

سرویس اُپال گوی دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس:

10.65
وزن گوشواره: 1.32
وزن دستبند: 2.14
وزن گردنبند: 7.19
طول گوشواره: 1 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

سرویس اُپال گوی دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس:

10.00
وزن گوشواره: 1.09
وزن دستبند: 2.16
وزن گردنبند: 6.75
طول گوشواره: 1 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

سرویس اُپال گوی دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس:

9.25
وزن گوشواره: 0.91
وزن دستبند: 2.08
وزن گردنبند: 6.26
طول گوشواره: 1 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

سرویس اُپال گوی دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس:

10.10
وزن گوشواره: 1.07
وزن دستبند: 2.05
وزن گردنبند: 6.98
طول گوشواره: 1 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

سرویس اُپال گوی دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس:

9.70
وزن گوشواره: 1.06
وزن دستبند: 1.98
وزن گردنبند: 6.66
طول گوشواره: 1 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

سرویس اُپال گوی دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس:

10.30
وزن گوشواره: 1.07
وزن دستبند: 2.01
وزن گردنبند: 7.22
طول گوشواره: 1 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

سرویس پولکی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس:

23.20
وزن گردنبند: 10.50
وزن دستبند: 4.50
وزن گوشواره: 8.20

سرویس پولکی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 4.90
وزن گوشواره: 8.10
وزن گردنبند:
10.70
وزن سرویس:
23.70

سرویس طرح برگ پولکی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 5.00
وزن گوشواره: 9.00
وزن گردنبند:
11.00
وزن سرویس:
25.00

سرویس پولکی اشک
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 6.00
وزن گردنبند: 11.65
وزن دستبند: 5.85
وزن گوشواره: 10.10

سرویس لیزری
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس:

5.50
وزن گوشواره: 1.63
وزن دستبند: 1.23
وزن گردنبند: 2.64
طول گوشواره: 4 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

سرویس لیزری
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس:

5.40
وزن گوشواره: 1.65
وزن دستبند: 1.20
وزن گردنبند: 2.55
طول گوشواره: 4 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

سرویس لیزری
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس:

5.30
وزن گوشواره: 1.48
وزن دستبند: 1.24
وزن گردنبند: 2.58
طول گوشواره: 4 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

سرویس لیزری
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 7.00
وزن گوشواره: 2.12
وزن دستبند: 1.57
وزن گردنبند: 3.31
طول گوشواره: 4 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

سرویس لیزری
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس:

5.10

وزن گوشواره:

1.40
وزن دستبند: 1.20
وزن گردنبند: 2.50
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر
طول گوشواره: 4 سانتی متر

سرویس لیزری
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 6.30
وزن گوشواره: 1.94
وزن دستبند: 1.38
وزن گردنبند: 2.98
طول گوشواره: 4 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

سرویس لیزری
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 6.00
طول گوشواره: 4 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر