چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
سرویس تابا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند با پهنای 9 میلی متر: 4.450 گرم
وزن گردنبند با پهنای 9 میلی متر: 11.650 گرم 

سرویس تابا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند با پهنای 10 میلی متر: 4.900 گرم
وزن گردنبند با پهنای 10 میلی متر: 12.00 گرم

سرویس ونوس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 24.500 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر
بلندی گردنبند: 42 سانتی متر
طول پلاک ورساچه متصل به گردنبند: 2.9 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.5 سانتی متر

سرویس ونوس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 24.00 گرم
طول دستبند: 21 سانتی متر
بلندی گردنبند: 42 سانتی متر
طول پلاک ورساچه متصل به گردنبند: 2.6 سانتی  متر
بلندی گوشواره: 2.6 سانتی متر

سرویس ونوس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 23.550 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر
بلندی گردنبند: 44 سانتی متر
طول پلاک ورساچه متصل به گردنبند: 2.8 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.5 سانتی متر

سرویس ونوس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 23.250 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر
بلندی گردنبند: 42 سانتی متر
طول پلاک ورساچه متصل به گردنبند: 2.5 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.3 سانتی متر

سرویس ونوس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 22.900 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر
بلندی گردنبند: 42 سانتی متر
طول پلاک ورساچه متصل به گردنبند: 2.9 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.5 سانتی متر

سرویس ونوس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 22.550 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر
بلندی گردنبند: 42 سانتی متر
طول پلاک ورساچه متصل به گردنبند: 2.8 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.3 سانتی متر

سرویس ونوس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 21.900 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر
بلندی گردنبند: 42 سانتی متر
طول پلاک ورساچه متصل به گردنبند: 3.3سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.6 سانتی متر

سرویس ونوس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 20.600 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر
بلندی گردنبند: 42 سانتی متر
طول پلاک ورساچه متصل به گردنبند: 2.1 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.3 سانتی متر

سرویس اونیکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 26.700 گرم 
طول دستبند: 19 سانتی متر 
بلندی  گردنبند: 45 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2 سانتی متر
وزن نگین: کسر شده

سرویس اونیکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 26.00 گرم 
طول دستبند: 18.5 سانتی متر 
بلندی  گردنبند: 45 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.5 سانتی متر
وزن نگین: کسر شده

سرویس اونیکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 25.750 گرم 
طول دستبند: 18.5 سانتی متر 
بلندی  گردنبند: 46 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.5 سانتی متر
وزن نگین: کسر شده

سرویس اونیکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 22.850 گرم 
طول دستبند: 19 سانتی متر 
بلندی  گردنبند: 45 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.2 سانتی متر
وزن نگین: کسر شده

سرویس اونیکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 21.900 گرم 
طول دستبند: 18.5 سانتی متر 
بلندی  گردنبند: 45 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.5 سانتی متر
وزن نگین: کسر شده

سرویس اونیکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 22.350گرم 
طول دستبند: 21.5سانتی متر 
بلندی  گردنبند: 43سانتی متر
بلندی گوشواره: 3 سانتی متر
وزن نگین: کسر شده

سرویس اونیکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 19.950 گرم 
طول دستبند: 19 سانتی متر 
بلندی  گردنبند: 45 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2 سانتی متر
وزن نگین: کسر شده

سرویس اونیکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 19.800 گرم 
طول دستبند: 19 سانتی متر 
بلندی  گردنبند: 45 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2 سانتی متر
وزن نگین: کسر شده

سرویس اونیکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 19.500 گرم 
طول دستبند: 15.5 سانتی متر 
بلندی  گردنبند: 45 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.5 سانتی متر
وزن نگین: کسر شده

سرویس اونیکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 19.300 گرم 
طول دستبند: 19 سانتی متر 
بلندی  گردنبند: 45 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2 سانتی متر
وزن نگین: کسر شده

سرویس اونیکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 18.900 گرم 
طول دستبند: 18.5 سانتی متر 
بلندی  گردنبند: 45 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.5 سانتی متر
وزن نگین: کسر شده

سرویس اونیکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 18.050 گرم 
طول دستبند: 18 سانتی متر
بلندی  گردنبند: 45 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2سانتی متر
وزن نگین: کسر شده

سرویس اونیکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 17.05گرم
طول دستبند: 18.5 سانتی متر
بلندی  گردنبند: 50 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2سانتی متر
وزن نگین: کسر شده

سرویس اونیکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 16.950 گرم
طول دستبند: 18.5 سانتی متر
بلندی  گردنبند: 50 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.1 سانتی متر
وزن نگین: کسر شده