چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
سرویس پریل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 7.950 گرم
وزن انگشتر: 0.900 گرم
وزن دستبند: 2.10 گرم
وزن گردنبند: 4.950 گرم

سرویس پریل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 0.970 گرم
وزن دستبند: 2.09 گرم
وزن گردنبند: 5.200 گرم

سرویس دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 37.300   گرم
وزن انگشتر: 3.39       گرم
وزن دستبند: 10.260    گرم
وزن گردنبند: 18.200    گرم
وزن جفت گوشواره: 5.430      گرم
پهنا دستبند، گردنبند، گوشواره و انگشتر 7 میلی متر

سرویس دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 56.250 گرم
وزن انگشتر: 5.310 گرم
وزن دستبند: 15.34گرم
وزن گردنبند: 27.28 گرم
وزن جفت گوشواره: 8.320 گرم

سرویس تراش مارسی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن کل سرویس: 12.00 گرم
وزن دستبند: 3.350گرم
وزن گردنبند: 7.150گرم
وزن گوشواره: 1.50 گرم 
طول دستبند: 19.00سانتی متر
طول گردنبند: 47سانتی متر
طول گوشواره: 1.50 سانتی متر

سرویس کارتیر MGM
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 15.650 گرم
طول گردنبند: 45 سانتی متر
طول دستبند: 17.5 سانتی متر
طول گوشواره: 2.9 سانتی متر

سرویس کارتیر MGM
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 14.700 گرم
طول گردنبند: 45 سانتی متر
طول دستبند: 18 سانتی متر
طول گوشواره: 3 سانتی متر

سرویس اپال
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 13.550 گرم
طول دستبند: 18.5 سانتی متر
طول گردنبند: 45 سانتی متر
طول گوشواره: 2 سانتی متر

سرویس اپال
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 7.200 گرم
طول دستبند: 18 سانتی متر
طول گردنبند: 45 سانتی متر
طول گوشواره: 1.9 سانتی متر

 

سرویس اپال
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 7.100 گرم 
طول دستبند: 17.5 سانتی متر
طول گردنبند: 45 سانتی متر
طول گوشواره: 1.7 سانتی متر

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 27.700   گرم
وزن گردنبند: 17.26     گرم
وزن دستبند: 7.790     گرم
وزن گوشواره: 3.350     گرم
وزن سنگ: کسر شده

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 27.700   گرم
وزن گردنبند: 16.500   گرم
وزن دستبند: 7.400     گرم
وزن گوشواره: 4.01      گرم
وزن سنگ: کسر شده

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 27.300 گرم
وزن گردنبند: 16.39 گرم
وزن دستبند: 7.36 گرم
وزن گوشواره: 3.81 گرم
وزن سنگ: کسر شده

سرویس شنل ساده
قابل سفارش
تماس بگیرید

متریال ساخت: شمش بار
وزن سرویس سایز 1: متغیر از وزن 40.00 تا 45.00 گرم
وزن سرویس سایز 2: متغیر از وزن 50.00 تا 55.00 گرم
وزن سرویس سایز 3: متغیر از وزن 60.00 تا 65.00 گرم
وزن سرویس سایز 4: متغیر از وزن 70.00 تا 75.00 گرم
وزن سرویس سایز 5: متغیر از وزن 80.00 تا 85.00 گرم
وزن سرویس سایز 6: متغیر از وزن 90.00 تا 95.00 گرم
وزن سرویس سایز 7: متغیر از وزن 100.00 تا 110.00 گرم
وزن سرویس سایز 8: متغیر از وزن 110.00 تا 120.00 گرم
وزن سرویس سایز 9: متغیر از وزن 120.00 تا 130.00 گرم
وزن سرویس سایز 10: متغیر از وزن 130.00 تا 140.00 گرم
وزن سرویس سایز 11:
متغیر از وزن 140.00 تا 150.00 گرم
وزن سرویس سایز 12:
متغیر از وزن 150.00 تا 160.00 گرم
وزن سرویس سایز 13:
متغیر از وزن 160.00 تا 170.00 گرم
وزن سرویس سایز 14:
متغیر از وزن 170.00 تا 180.00 گرم
وزن سرویس سایز 15:
متغیر از وزن 180.00 تا 190.00 گرم
وزن سرویس سایز 16:
متغیر از وزن 190.00تا 200.00گرم
وزن سرویس سایز 17:
متغیر از وزن 200.00تا 210.00گرم
وزن سرویس سایز 18:
متغیر از وزن 210.00تا 220.00 گرم
وزن سرویس سایز 19:
متغیر از وزن 220.00تا 230.00گرم
وزن سرویس سایز 20:
متغیر از وزن 230.00تا 240.00گرم

سرویس گوی سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 6.800 گرم
طول دستبند: 18 سانتی متر
بلندی گوشواره: 6 سانتی متر
طول گردنبند: 45 سانتی متر

سرویس کارتیر سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس کارتیر سوفیا 6.300 گرم
طول دستبند: 17.5 سانتی متر
طول گوشواره: 5.5 سانتی متر
طول گردنبند: 50 سانتی متر

سرویس کارتیر ژاپنی
قابل سفارش
تماس بگیرید

پهنای دستبند: 17 میلی متر
پهنای گردنبند: 25 میلی متر
طول دستبند: 19 سانتی متر
طول گردنبند: 47 سانتی متر
لینک دستبند کارتیر ژاپنی کونیک: https://b2n.ir/y87934
لینک گردنبند کارتیر ژاپنی کونیک: https://b2n.ir/j86274
نیم ست کارتیر ژاپنی: https://b2n.ir/b04671

سرویس نگار
قابل سفارش
تماس بگیرید

طول گردنبند: 42.5 سانتی متر
طول دستبند: 18.5 سانتی متر
طول گوشواره: 3.2 سانتی متر

سرویس گوی سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 6.350 گرم
طول گردنبند: 45 سانتی متر
طول دستبند: 18.5 سانتی متر
طول گوشواره: 6 سانتی متر

سرویس تراش مارسی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن کل سرویس: 15.700 گرم
وزن دستبند: 4.29 گرم
وزن گردنبند: 9.31 گرم
وزن گوشواره: 2.08گرم
طول دستبند: 17.5 سانتی متر
طول گردنبند: 45 سانتی متر
طول گوشواره: 1.9 سانتی متر

سرویس آیسان
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن کل سرویس: 22.820 گرم
وزن گردنبند: 15.250 گرم
طول گردنبند: 45 سانتی متر
وزن دستبند: 4.600 گرم
طول دستبند: 19 سانتی متر
وزن گوشواره: 2.970 گرم
طول گوشواره: 3.7 سانتی متر

سرویس آیسان
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 25.160 گرم
وزن گردنبند: 16.500 گرم
وزن دستبند: 5.130 گرم
وزن گوشواره: 3.530 گرم
طول گردنبند: 50 سانتی متر
طول دستبند: 17.5 سانتی متر
طول گوشواره: 3.7 سانتی متر

سرویس آیسان
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 27.270 گرم
وزن گردنبند: 19.120 گرم
وزن دستبند: 5.600 گرم
وزن جفت گوشواره: 2.550 گرم
طول گردنبند: 44 سانتی متر
طول دستبند: 18.5 سانتی متر
طول گوشواره: 3.5 سانتی متر

سرویس آیسان
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 11.21 گرم
وزن دستبند: 5.04 گرم
وزن جفت گوشواره: 2.25 گرم
طول گردنبند: 17 سانتی متر
طول دستبند: 19 سانتی متر
طول گوشواره: 3 سانتی متر