چیدمان
جست و جوی در محصولات
مرتب سازی بر اساس
سرویس کیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 15.590 گرم

سرویس کیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 16.150 گرم

سرویس تراش MH
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 33.600 گرم
طول دستبند: 19.5 سانتی متر
طول گوشواره: 3.00 سانتی متر

سرویس تراش MH
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 30.900 گرم
طول دستبند: 19 سانتی متر
طول گردنبند: 45 سانتی متر
طول گوشواره: 3 سانتی متر

سرویس تراش MH
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 30.100 گرم
طول دستبند: 19.00 سانتی متر
طول گردنبند: 45 سانتی متر
طول گوشواره: 3.00 سانتی متر

سرویس تراش MH
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس تراش: 32.00 گرم
طول گردنبند: 45.00 سانتی متر
طول دستبند: 19 سانتی متر
طول گوشواره: 3 سانتی متر

سرویس تراش MH
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 25.700 گرم
طول گردنبند: 45 سانتی متر
طول دستبند: 19.5 سانتی متر
طول گوشواره: 3 سانتی متر

سرویس تراش MH
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس تراش: 26.800 گرم
طول گردنبند: 45 سانتی متر
طول دستبند: 19.5 سانتی متر
طول گوشواره: 3.00 سانتی متر

سرویس تراش MH
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 32.00 گرم
طول گوشواره: 3.00 سانتی متر
طول دستبند: 19.5 سانتی متر
طول گردنبند: 45 سانتی متر

سرویس تراش MH
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 27.00
طول گردنبند: 50 سانتی متر
طول دستبند: 19.5 سانتی متر
طول گوشواره: 3 سانتی متر

سرویس تراش MH
قابل سفارش
تماس بگیرید

طول گردنبند: 47 سانتی متر
طول دستبند: 19.5 سانتی متر
طول گوشواره: 3 سانتی متر
تراش: دارد
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 16.19 گرم
وزن دستبند: 7.36 گرم
وزن گوشواره: 3.14 گرم
طول گردنبند: 45 سانتی متر
طول دستبند: 19 سانتی متر
طول گوشواره: 2 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده (1.20 گرم)

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 14.570 گرم
وزن دستبند: 7.25 گرم
وزن گوشواره: 4.04 گرم
طول گردنبند: 45 سانتی متر
طول گوشواره: 2.5 سانتی متر
طول دستبند: 18.5 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده(0.79 گرم)

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 4.04 گرم
وزن دستبند: 7.25 گرم
وزن گردنبند: 15.18 گرم
طول گوشواره: 2.5 سانتی متر
طول دستبند: 19 سانتی متر
طول گردنبند: 45 سانتی متر
وزن سنگ: کسرشده (1.57 گرم)

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 14.89 گرم
وزن دستبند: 7.14 گرم
وزن گوشواره: 3.84 گرم
طول گردنبند: 45 سانتی متر
طول دستبند: 18.5 سانتی متر
طول گوشواره: 2.5 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده (1.03گرم)

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 14.88 گرم
وزن دستبند: 7.29 گرم
وزن گوشواره: 3.40 گرم
طول گردنبند: 45 سانتی متر
طول گوشواره: 2.5 سانتی متر
طول دستبند: 19 سانتی متر
وزن سنگ: کسرشده (1.07 گرم)

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 13.500 گرم
وزن دستبند: 7.400 گرم
وزن گوشواره: 4.10 گرم
طول گردنبند: 45 سانتی متر
طول گوشواره: 2.5 سانتی متر
طول دستبند: 18.5 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده(0.840 گرم)

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 23.430 گرم
وزن گردنبند: 14.03 گرم
وزن دستبند: 6.68 گرم
وزن گوشواره: 2.72 گرم
طول گردنبند: 47 سانتی متر
طول دستبند: 19 سانتی متر
طول گوشواره: 2 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده(0.980 گرم)

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 22.500 گرم
وزن گردنبند: 13.72
وزن دستبند: 5.71
وزن گوشواره: 3.07
وزن سنگ: کسر شده

سرویس تراش حسینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 22.770 گرم 
وزن دستبند: 10.650 گرم
وزن گوشواره: 2.030 گرم

سرویس تراش حسینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 27.06 گرم
وزن دستبند: 13.01 گرم 
وزن گوشواره: 3.580 گرم

سرویس تراش حسینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 28.83 گرم
وزن دستبند: 13.68 گرم
وزن گوشواره: 2.44 گرم
طول دستبند: 19 سانتی متر

سرویس تراش حسینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 22.29 گرم
وزن دستبند: 10.84 گرم
وزن گوشواره: 1.92 گرم
طول دستبند: 19 سانتی متر

سرویس تراش حسینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 21.66 گرم
وزن دستبند: 11.28 گرم
وزن گوشواره: 2.91 گرم
طول دستبند: 19 سانتی متر