چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
النگو آفاق
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز 1: 4.650 گرم
سایز 2: 5.00 گرم
سایز 3: 5.550 گرم
سایز 4: 6.00 گرم 
سایز 5: 6.500 گرم

النگو آفاق
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سایز 1: 4.450 گرم
وزن سایز 2: 5.05 گرم
وزن سایز 3: 5.300 گرم
وزن سایز 4: 5.400  گرم
وزن سایز 5: 5.500 گرم

النگو پیچک
قابل سفارش
تماس بگیرید

النگو سایز 1: 3.200 گرم
النگو سایز 2: 3.400 گرم
النگو سایز 3: 3.650 گرم
النگو سایز 4: 3.850 گرم
النگو سایز 5: 4.00 گرم

النگو آینه ای
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 4.200 گرم
وزن النگو سایز2: 4.100 گرم
وزن النگو سایز3: 4.550 گرم
وزن النگو سایز 4: 5.100 گرم
وزن النگو سایز5: 5.300 گرم

النگو هما
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز 1: 7.00 گرم
سایز 2: 7.00 گرم 
سایز 3: 7.250 گرم 
سایز 4: 7.200 گرم 
سایز 5: 7.400 گرم

النگو هما
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز 1: 3.700 گرم
سایز 2: 4.250 گرم
سایز 3: 4.350 گرم
سایز 4: 4.600 گرم
سایز 5: 4.800 گرم

النگو هما
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز 1: 3.950 گرم
سایز 2: 4.550 گرم
سایز 3: 4.600 گرم
سایز 4: 5.00 گرم
سایز 5: 5.200 گرم

النگوی هما
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز 1: 3.950 گرم
سایز 2: 4.100 گرم
سایز 3: 4.250 گرم
سایز 4: 4.500 گرم
سایز 5: 4.750 گرم

النگوی هما
قابل سفارش
تماس بگیرید

النگوی سایز 1: 5.350 گرم 
النگوی سایز 2: 6.350 گرم
النگوی سایز 3: 7.00  گرم
النگوی سایز 4: 7.500  گرم
النگوی سایز 5: 8.00    گرم

النگو تک پوش آینه ای
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سایز 1: 16.350 گرم 
وزن سایز 2: 17.850 گرم
وزن سایز 3: 18.300 گرم 
وزن سایز 4: 18.750 گرم
وزن سایز 5: 19.00 گرم 
پهنا: 3 سانتی متر

النگو برج
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 5.00 گرم
وزن النگو سایز 2: 5.450 گرم 
وزن النگو سایز 3: 5.700 گرم 
وزن النگو سایز 4: 6.100 گرم
وزن النگو سایز 5: 6.400 گرم

النگو برج
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 5.00
وزن النگو سایز 2: 5.05
وزن النگو سایز 3: 5.50
وزن النگو سایز 4: 5.75
وزن النگو سایز 5: 6.00

النگو برج
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش: دارد
وزن سایز1: 4.700 گرم
وزن سایز2: 5.100 گرم
وزن سایز3: 5.400 گرم
وزن سایز4: 5.950 گرم
وزن سایز5: 6.00 گرم

النگو برج
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سایز1: 6.40 گرم
وزن سایز2: 6.70 گرم 
وزن سایز3: 7.15 گرم
وزن سایز4: 7.55 گرم 
وزن سایز5: 7.80 گرم
پهنا: 8 میلی متر

النگو رعنا
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 5.55
وزن النگو سایز 2: 5.60
وزن النگو سایز 3: 6.00
وزن النگو سایز 4: 6.40
وزن النگو سایز 5: 6.80

النگو برگ
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 6.70
وزن النگو سایز 2: 7.90
وزن النگو سایز 3: 8.70
وزن النگو سایز 4: 9.50
وزن النگو سایز 5: 10.30

النگو رعنا
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  3.60
وزن النگو سایز 2:  3.90
وزن النگو سایز 3:  4.40
وزن النگو سایز 4: 4.80
وزن النگو سایز 5: 5.20

النگو آفاق
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  4.60
وزن النگو سایز 2:  5.10
وزن النگو سایز 3:  5.35
وزن النگو سایز 4: 5.75
وزن النگو سایز 5: 6.00

النگو آفاق
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  4.40
وزن النگو سایز 2:  5.00
وزن النگو سایز 3:  5.60
وزن النگو سایز 4:  5.70
وزن النگو سایز 5: 6.00

النگو برج
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  4.90
وزن النگو سایز 2:  4.95
وزن النگو سایز 3: 5.10
وزن النگو سایز 4:  6.20
وزن النگو سایز 5: 
6.30
پهنا: 6 میلی متر

النگو برج
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  3.70
وزن النگو سایز 2:  3.80
وزن النگو سایز 3:  4.00
وزن النگو سایز 4:  4.50
وزن النگو سایز 5: 
5.00
پهنا: 4 میلی متر

النگو برج
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  5.10
وزن النگو سایز 2:  5.65
وزن النگو سایز 3:  6.00
وزن النگو سایز 4:  6.40
وزن النگو سایز 5: 
6.80
پهنا: 6 میلی متر

النگو سیاه قلم
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش: دارد
وزن سایز 1: 7.30
وزن سایز 2: 7.90
وزن سایز 3: 8.20
وزن سایز 4: 8.60
وزن سایز 5:
9.00
پهنا: 6 میلی متر

 

النگو سیاه قلم
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش: دارد
وزن سایز 1: 7.30
وزن سایز 2: 7.90
وزن سایز 3: 8.20
وزن سایز 4: 8.60
وزن سایز 5:
9.00
پهنا: 6 میلی متر