چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
النگو صدف
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 5.400گرم
وزن النگو سایز 2: 5.450 گرم
وزن النگو سایز 3: 6.00 گرم
وزن النگو سایز 4: 6.450 گرم 

النگو صدف
قابل سفارش
تماس بگیرید

 

وزن النگو سایز 1: 5.400 گرم
وزن النگو سایز 2: 5.450 گرم
وزن النگو سایز 3: 6.00 گرم
وزن النگو سایز 4: 6.450 گرم 

النگو صدف
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 3.100 گرم
وزن النگو سایز 2: 3.200 گرم
وزن النگو سایز 3: 4.00 گرم
وزن النگو سایز 4: 5.00 گرم 

النگو بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو: 13.100 گرم
سنگ: ندارد

النگو بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو: 13.300 گرم
سنگ: ندارد

النگو بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو: 12.300 گرم
سنگ: ندارد

النگو گوی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 4.600 گرم 
وزن النگو سایز 2: 4.700 گرم 
وزن النگو سایز 3: 4.700 گرم
وزن النگو سایز 4: 5.400 گرم
وزن النگو سایز 5: 5.600 گرم

النگو سیاه قلم
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 12.500 گرم
وزن النگو سایز 2: 12.700گرم
وزن النگو سایز 3: 13.550 گرم 
وزن النگو سایز 4: 14.550 گرم
وزن النگو سایز 5: 15.00 گرم
سیاه قلم: دارد

النگو سیاه قلم
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 12.00 گرم
وزن النگو سایز 2: 12.700 گرم
وزن النگو سایز 3: 13.600 گرم 
وزن النگو سایز 4: 14.600 گرم
وزن النگو سایز 5: 15.00 گرم
سیاه قلم: دارد

النگو سیاه قلم
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 12.00گرم
وزن النگو سایز 2: 12.45گرم
وزن النگو سایز 3: 14.200 گرم 
وزن النگو سایز 4: 14.45 گرم
وزن النگو سایز 5: 15.00 گرم
سیاه قلم: دارد

النگو سیاه قلم
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 12.500 گرم
وزن النگو سایز 2: 12.600 گرم
وزن النگو سایز 3: 13.900 گرم 
وزن النگو سایز 4: 14.350 گرم
وزن النگو سایز 5: 15.00 گرم
سیاه قلم: دارد

النگو پیچک
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 7.00 گرم
وزن النگو سایز 2: 8.00 گرم
وزن النگو سایز 3: 8.500 گرم
وزن النگو سایز 4: 9.00 گرم
وزن النگو سایز 5: 9.100گرم

النگو پرتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سایز 1: 16.750 گرم
وزن سایز 2: 17.500 گرم
وزن سایز 3: 18.250 گرم 
وزن سایز 4: 19.500 گرم
وزن سایز 5: 20.700 گرم
پهنای النگو 2.5 سانتی متر

النگو پرتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سایز 1: 16.250 گرم
وزن سایز 2: 17.500 گرم
وزن سایز 3: 18.250 گرم 
وزن سایز 4: 19.500 گرم
وزن سایز 5: 20.700 گرم
پهنای النگو 2.5 سانتی متر

النگو پرتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سایز 1: 17.750 گرم
وزن سایز 2: 18.500 گرم
وزن سایز 3: 19.750  گرم 
وزن سایز 4: 20.500 گرم
وزن سایز 5: 22.00 گرم
پهنای النگو 2.5 سانتی متر

النگو پرتو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سایز 1: 15.700 گرم
وزن سایز 2: 17.700 گرم
وزن سایز 3: 18.00 گرم 
وزن سایز 4: 19.00 گرم
وزن سایز 5: 20.00 گرم
پهنای النگو 2.5 سانتی متر

النگو بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو: 40.500 گرم
سنگ: ندارد

النگو بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو: 37.850 گرم
رنگ: زرد

النگو بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو: 31.850 گرم
سنگ: ندارد

النگو بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو: 29.050 گرم
سنگ: ندارد

النگو بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو: 28.450 گرم
سنگ: ندارد

النگو بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو: 27.900 گرم
سنگ: ندارد

النگو بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو: 26.850 گرم
سنگ: ندارد

النگو بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو: 26.750 گرم
سنگ: ندارد