چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
حلقه ست طلا و پلاتین
قابل سفارش
تماس بگیرید

پاکی سنگ: VS
وزن طلا: 5.80
وزن پلاتین: 6.90
جنس سنگ: الماس سفید
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه ست طلا و پلاتین
قابل سفارش
تماس بگیرید

پاکی سنگ: VS
وزن طلا: 5.50
وزن پلاتین: 6.50
جنس سنگ: الماس سفید
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه ست طلا و پلاتین
قابل سفارش
تماس بگیرید

پاکی سنگ: VS
وزن طلا: 5.20
وزن پلاتین: 6.50
جنس سنگ: الماس سفید
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه ست طلا و پلاتین
قابل سفارش
تماس بگیرید

پاکی سنگ: VS
وزن طلا: 5.50
وزن پلاتین: 6.50
جنس سنگ: الماس سفید
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه ست طلا و پلاتین
قابل سفارش
تماس بگیرید

پاکی سنگ: VS
وزن طلا: 5.00
وزن پلاتین: 6.20
جنس سنگ: الماس سفید
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه ست طلا و پلاتین
قابل سفارش
تماس بگیرید

پاکی سنگ: VS
وزن طلا: 4.70
وزن پلاتین: 6.00
جنس سنگ: الماس سفید
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

 

حلقه ست طلا و پلاتین
قابل سفارش
تماس بگیرید

پاکی سنگ: VS
وزن طلا: 5.00
وزن پلاتین: 6.00
جنس سنگ: الماس سفید
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه ست طلا و پلاتین
قابل سفارش
تماس بگیرید

پاکی سنگ: VS
وزن طلا: 4.80
وزن پلاتین: 6.20
جنس سنگ: الماس سفید
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه ست طلا و پلاتین
قابل سفارش
تماس بگیرید

پاکی سنگ: VS
وزن طلا: 4.50
وزن پلاتین: 6.00
جنس سنگ: الماس سفید
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه ست طلا و پلاتین
قابل سفارش
تماس بگیرید

پاکی سنگ: VS
وزن طلا: 3.42
وزن پلاتین: 5.58
جنس سنگ: الماس سفید
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
بازگشت وجه سنگ: به شرط سلامت سنگ

حلقه ست طلا و پلاتین
قابل سفارش
تماس بگیرید


پاکی سنگ:

VS

وزن طلا: 

6.00

وزن پلاتین:

7.50

جنس سنگ:

الماس سفید

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750 

مرجوع وجه سنگ در زمان فروش:

به شرط سلامت سنگ

 

حلقه ست طلا و پلاتین
قابل سفارش
تماس بگیرید


پاکی سنگ:

VS

وزن طلا:

5.80

وزن پلاتین:

6.70

جنس سنگ:

الماس سفید

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750 

مرجوع وجه سنگ در زمان فروش:

به شرط سلامت سنگ

 

حلقه ست طلا و پلاتین
قابل سفارش
تماس بگیرید

پاکی سنگ:

VS

وزن طلا:

6.00

وزن پلاتین:

7.20

جنس سنگ:

الماس سفید

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750 

مرجوع وجه سنگ در زمان فروش:

به شرط سلامت سنگ

 

حلقه ست طلا و پلاتین
قابل سفارش
تماس بگیرید


پاکی سنگ:

VS

وزن طلا:

5.70

وزن پلاتین:

6.50

جنس سنگ:

الماس سفید

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

مرجوع وجه سنگ در زمان فروش:

 به شرط سلامت سنگ

 

حلقه ست طلا و پلاتین
قابل سفارش
تماس بگیرید


پاکی سنگ:

VS
وزن طلا:
5.70

وزن پلاتین:

6.80

جنس سنگ:

الماس سفید

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750 

مرجوع وجه سنگ در زمان فروش:

به شرط سلامت سنگ

 

حلقه ست طلا و پلاتین
قابل سفارش
تماس بگیرید


پاکی سنگ:

VS

وزن طلا:

5.50

وزن پلاتین:

6.50 

جنس سنگ:

الماس سفید

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750 

مرجوع وجه سنگ در زمان فروش:

به شرط سلامت سنگ

 

حلقه ست طلا و پلاتین
قابل سفارش
تماس بگیرید


پاکی سنگ:
VS

وزن کل:

12.20

وزن طلا:

5.70

وزن پلاتین:

6.50

جنس سنگ:

الماس سفید

تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750

بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:

در صورت سالم بودن سنگ

 

حلقه ست طلا و پلاتین
ناموجود

پاکی سنگ: VS
وزن طلا: 5.93
وزن پلاتین: 7.92
جنس سنگ: الماس سفید
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه ست طلا و پلاتین
ناموجود


وزن طلا: 

5.24

وزن پلاتین:

7.31

پاکی  سنگ: 

vs

جنس سنگ: 

الماس سفید

تضمین اصالت: 
مرجوعی با عیار 750
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:  در صورت سالم بودن سنگ

حلقه ست طلا و پلاتین
ناموجود


وزن طلا: 

4.70

وزن پلاتین: 

6.20

پاکی  سنگ: 

vs

جنس سنگ: 

الماس سفید

تضمین اصالت: 

مرجوعی با عیار 750

بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: 

در صورت سالم بودن سنگ

حلقه ست طلا و پلاتین
ناموجود

پاکی سنگ: VS
وزن طلا: 5.02
وزن پلاتین: 6.08
جنس سنگ: الماس سفید
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه ست طلا و پلاتین
ناموجود

پاکی سنگ: VS
وزن طلا: 3.88
وزن پلاتین: 5.27
جنس سنگ: الماس سفید
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: در صورت سالم بودن سنگ

حلقه ست طلا و پلاتین
ناموجود


وزن طلا: 

5.52

وزن پلاتین: 

7.28

پاکی  سنگ: 

vs

جنس سنگ: 

الماس سفید

تضمین اصالت: 

مرجوعی با عیار 750

بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: 

در صورت سالم بودن سنگ

حلقه ست طلا و پلاتین
ناموجود

وزن طلا: 


6.70

وزن پلاتین: 

8.25

پاکی  سنگ: 

vs

جنس سنگ: 

الماس سفید

تضمین اصالت: 

مرجوعی با عیار 750

بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: 

در صورت سالم بودن سنگ