چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز حلقه: 54
وزن حلقه پایه جواهر لوکس: 5.550 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: 15 عدد به وزن 0.03 گرم (کسر شده)
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز حلقه: 54
وزن حلقه پایه جواهر لوکس: 6.600 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ:  90 عدد به وزن 0.32 گرم (کسر شده)
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز حلقه: 54
وزن حلقه پایه جواهر لوکس: 3.800 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ:  26 عدد به وزن 0.05 گرم (کسر شده)
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز حلقه: 54
وزن حلقه پایه جواهر لوکس: 5.650 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ:  9 عدد به وزن 0.05 گرم (کسر شده)
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز حلقه: 54
وزن حلقه: 2.900 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ:  7 عدد به وزن 0.03 گرم (کسر شده)
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز حلقه: 54
وزن حلقه: 1.950  گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ:  18 عدد به وزن 0.12 گرم (کسر شده)
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن حلقه: 2.050 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(21 عدد به وزن 0.06 گرم)
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز حلقه: 54
وزن حلقه: 4.250 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ:  9 عدد به وزن 0.10 گرم (کسر شده)
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز حلقه و پشت حلقه: 54
وزن حلقه و پشت حلقه: 3.350 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: 21 عدد سنگ ریزه به وزن 0.26 (کسر شده)
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز حلقه و پشت حلقه: 54
وزن حلقه و پشت حلقه: 5.600 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ:

104 عدد سنگ ریزه به وزن 0.19 گرم (کسر شده)

گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن حلقه: 4.300 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده ( 46 عدد به وزن 0.16 گرم )
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن حلقه: 3.450 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده ( 54 عدد به وزن 0.41 گرم )
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن حلقه: 3.650 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده ( 28 عدد به وزن 0.16 گرم )
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن حلقه: 3.350 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده ( 34 عدد به وزن 0.29  گرم )
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن حلقه: 3.700 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(33 عدد به وزن 0.82 گرم )
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن حلقه: 3.800 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(43 عدد به وزن 0.42 گرم )
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن حلقه: 3.750 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(66عدد به وزن 0.24 گرم )
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن حلقه: 4.200 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(18 عدد به وزن 0.32 گرم )
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن حلقه: 3.550 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(24 عدد به وزن 0.43 گرم )
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن حلقه: 3.550 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(56 عدد به وزن 0.54 گرم )
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن حلقه: 3.800 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(18عدد به وزن 0.28 گرم )
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن حلقه: 3.250 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(48 عدد به وزن 0.27 گرم )
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن حلقه: 3.750 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(57 عدد به وزن 0.48 گرم )
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه پایه جواهر لوکس
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن حلقه: 3.100 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(71 عدد به وزن 0.37 گرم )
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ