چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
دستبند مترو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند 17 سانتی متر پهنای 1 سانت: 14.400 گرم
وزن دستبند 18 سانتی متر پهنای 7 میل: 13.700 گرم

دستبند مترو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند 18 سانتی متر پهنای 7 سانت: 11.300 گرم

دستبند مترو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند 18 سانتی متر پهنای 1 سانت: 11.400 گرم
وزن دستبند 19 سانتی متر پهنای 7 میل: 8.600 گرم
وزن دستبند 19 سانتی متر پهنای 5 میل: 6.650 گرم

دستبند مترو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند مترو 17 سانت پهنای 7 میل: 13.600 گرم
وزن دستبند مترو  16 سانت پهنای 5 میل: 6.900 گرم

دستبند پوست ماری(بالکس ترتی)
قابل سفارش
تماس بگیرید

پهنای 1: 3.00 گرم  19.5 سانتی متر
پهنای 2: 4.850 گرم 19.5 سانتی متر
پهنای 3: 7.650 گرم 19.5 سانتی متر
پهنای 4: 11.150 گرم 19.5 سانتی متر

دستبند عربی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 19.750 گرم
قفل دستبند: طوطی

دستبند کارتیر اکسترا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 18.00 گرم
طول دستبند: 19.5 سانتی متر

دستبند کارتیر اکسترا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 14.950 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر

دستبند کارتیر اکسترا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 13.250 گرم
طول دستبند: 18.5 سانتی متر

دستبند کارتیر اکسترا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 10.050 گرم
طول دستبند: 19 سانتی متر

دستبند تابا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 9 میلی متر 4.450 گرم

دستبند تابا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 10 میلی متر 4.900 گرم

دستبند کارتیر تخت مارک(کارتیر مارک)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 11 میل: 23.650 گرم
کاور محصول: دارد
طول دستبند: 20.5 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
وزن سنگ: 50 عدد با وزن 0.08گرم (کسر شده)

دستبند کارتیر ژاپنی 25 میل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 25 میل: 50.00 گرم
کاور محصول: دارد
طول دستبند: 20 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
نوع تراش: CNC

کارتیر کونیک ژاپنی 20 میل(دستبند کارتیر کونیک ژاپنی 20 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

کاور محصول: دارد
وزن دستبند: 32.550
طول دستبند: 23 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
نوع تراش: CNC

کارتیرکونیک نگین دار25میل(دستبند کارتیر تخت کونیک نگین دار 25 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند با پهنا 20  میلی متر: 36.00 گرم
قابلیت ارائه در پهناهای مختلف: دارد
وزن سنگ: کسر شده
طول دستبند: 20 سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

کارتیرکونیک نگین دار20میل(دستبند کارتیر تخت کونیک نگین دار 20 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند با پهنا 20  میلی متر: 32.00 گرم
قابلیت ارائه در پهناهای مختلف: دارد
وزن سنگ: کسر شده
طول دستبند: 20 سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

کارتیرکونیک نگین دار17میل(دستبند کارتیر تخت کونیک نگین دار 17 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند با پهنا 17 میلی متر: 27.00 گرم
قابلیت ارائه در پهناهای مختلف: دارد
وزن سنگ: کسر شده
طول دستبند: 20 سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

کارتیرکونیک نگین دار15میل(دستبند کارتیر تخت کونیک نگین دار 15 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند با پهنا 15 میلی متر: 24.750 گرم
قابلیت ارائه در پهناهای مختلف: دارد
وزن سنگ: کسر شده
طول دستبند: 20 سانتی متر
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

کارتیر تخت مارک 11 میل(دستبند کارتیر تخت مارک 11 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 11 میل: 28.00 گرم
کاور محصول: دارد
طول دستبند: 20 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
وزن سنگ: 68 عدد با وزن 0.09 گرم (کسر شده)

کارتیر تخت مارک 11 میل(دستبند کارتیر تخت مارک 11 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 11 میل: 28.00 گرم
کاور محصول: دارد
طول دستبند: 20 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
وزن سنگ: 193 عدد با وزن 0.30گرم (کسر شده)

کارتیر کونیک تخت 25 میل(دستبند کارتیر کونیک تخت 25 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 25 میل: 35.00 گرم
کاور محصول: دارد
طول دستبند: 21 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

کارتیر کونیک تخت 20 میل(دستبند کارتیر کونیک تخت 20 میل)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند پهنای 20 میل: 32.300 گرم
کاور محصول: دارد
طول دستبند: 21 سانتی متر
گارنتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی