چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 3.010 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
قیمت سنگ: 420.000
زنجیر: ندارد
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.830 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
زنجیر: ندارد
قیمت سنگ: 100.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 5.110 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
زنجیر: ندارد
قیمت سنگ: 100.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 3.850 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
زنجیر: ندارد
قیمت سنگ: 280.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال عقیق دست ساز اصل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 6.07 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
قیمت سنگ: 20.000
زنجیر: ندارد
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: عقیق
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 3.710 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
طول مدال: 3.2 سانتی متر
زنجیر: ندارد
قیمت سنگ: 200.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.390 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
زنجیر: ندارد
طول مدال: 2.1 سانتی متر
قیمت سنگ: 50.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 4.220 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
طول مدال: 2.7 سانتی متر
زنجیر: ندارد
قیمت سنگ: 150.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 6.260 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
طول مدال: 3 سانتی متر
زنجیر: ندارد
قیمت سنگ: 320.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 6.340 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
زنجیر: ندارد
قیمت سنگ: 250.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.360 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
طول مدال: 2.9 سانتی متر
زنجیر: ندارد
قیمت سنگ: 100.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.550 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
طول مدال: 2.2 سانتی متر
زنجیر: ندارد
قیمت سنگ: 140.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.680گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
طول مدال: 2.4سانتی متر
زنجیر: ندارد
قیمت سنگ: 200.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال نانسی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 0.650 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 2.2 سانتی متر

مدال چشم نظر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 1.900 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 2.2 سانتی متر

مدال چشم نظر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 1.05 گرم 
سنگ: دارد

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 3.120 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
طول مدال: 2.7 سانتی متر
زنجیر: ندارد
قیمت سنگ: 320.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 1.980 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
زنجیر: ندارد
قیمت سنگ: 150.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.340 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
زنجیر: ندارد
طول مدال: 3.4 سانتی متر
قیمت سنگ: 300.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 1.800گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
زنجیر: ندارد
طول مدال: 3 سانتی متر
قیمت سنگ: 220.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.890 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
زنجیر: ندارد
طول مدال: 2.3 سانتی متر
قیمت سنگ: 120.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 4.350 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
زنجیر: ندارد
قیمت سنگ: 180.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 3.440 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
زنجیر: ندارد
قیمت سنگ: 380000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.120 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
زنجیر: ندارد
طول مدال: 2.1 سانتی متر
قیمت سنگ: 150.000
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: فیروزه اصل نیشابور
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ