چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
مدال انارکی(رز)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 6.700 گرم 
زنجیر: ندارد
جنس سنگ: زیرکونیا

مدال فروهر
قابل سفارش
تماس بگیرید

مدال فروهر سایز 1: 2.350 گرم
مدال فروهر سایز 2: 7.200 گرم
مدال فروهر سایز 3: 8.450 گرم

مدال فروهر
قابل سفارش
تماس بگیرید

مدال فروهر سایز 1: 2.050 گرم
مدال فروهر سایز 2: 3.050 گرم
مدال فروهر سایز 3: 7.350 گرم
مدال فروهر سایز 4: 8.800 گرم
مدال فروهر سایز 5: 11.550 گرم

مدال فروهر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 3.050 گرم

مدال فروهر
قابل سفارش
تماس بگیرید

مدال فروهر سایز 1: 3.100 گرم
مدال فروهر سایز 2: 5.050 گرم
مدال فروهر سایز 3: 7.050 گرم

مدال بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 99.100 گرم
زنجیر: ندارد
وزن سنگ: 1.830 گرم(کسر شده)
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

مدال بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 101.100 گرم
زنجیر: ندارد
وزن سنگ: 1.830 گرم(کسر شده)
قطر مدال: 8 سانتی متر
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

مدال بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 98.400 گرم
زنجیر: ندارد
وزن سنگ: 1.830 گرم(کسر شده)
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

مدال بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 108.650 گرم
زنجیر: ندارد
وزن سنگ: 0.830 گرم(کسر شده)
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

مدال ورساچه اس اچ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 10.750 گرم
زنجیر: ندارد
قطر مدال: 5.1 سانتی متر

مدال ورساچه اس اچ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 8.450 گرم
زنجیر: ندارد
قطر مدال: 5.1 سانتی متر

مدال ورساچه اس اچ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 12.500 گرم
زنجیر: ندارد
قطر مدال: 5.1 سانتی متر

مدال ورساچه اس اچ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 12.900 گرم
زنجیر: ندارد
قطر مدال: 5.1 سانتی متر

مدال ورساچه اس اچ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 7.750گرم
قطر (بلندی)مدال: 3.3 سانتی متر
مینا: ندارد
زنجیر: ندارد

مدال ورساچه اس اچ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 14.450 گرم
زنجیر: ندارد
قطر مدال: 4.1 سانتی متر

مدال ورساچه اس اچ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 7.100گرم
قطر (بلندی)مدال: 3.3 سانتی متر
مینا: ندارد
زنجیر: ندارد

مدال ورساچه اس اچ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 4.450 گرم
قطر (بلندی)مدال: 3.5 سانتی متر
مینا: ندارد
زنجیر: ندارد

مدال ورساچه اس اچ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 3.450 گرم
قطر (بلندی)مدال: 3 سانتی متر
مینا: ندارد
زنجیر: ندارد

مدال ویچنزا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 18.900 گرم
زنجیر: ندارد
قطر مدال: 5.3 سانتی متر

مدال ویچنزا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 12.550 گرم
زنجیر: ندارد
قطر مدال: 5.2 سانتی متر

مدال ویچنزا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 11.950 گرم
زنجیر: ندارد
قطر مدال: 5.1 سانتی متر

مدال ویچنزا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 11.350 گرم
زنجیر: ندارد
قطر مدال: 5.3 سانتی متر

مدال ویچنزا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 11.250 گرم
زنجیر: ندارد
قطر مدال: 5.2 سانتی متر

مدال ویچنزا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 10.800 گرم
زنجیر: ندارد
قطر مدال : 5.6 سانتی متر