چیدمان
جست و جوی در محصولات
مرتب سازی بر اساس
ست انگشتر و آویز بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن کل: 86.450 گرم 
وزن آویز: 45.450 گرم 
وزن انگشتر: 41.00 گرم
سنگ: دارد
وزن سنگ: کسر شده

آویز گل بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 45.450
سنگ: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
قابلیت ست: دارد(AN0241044)
طول کل آویز با المان گل: 29 سانتی متر

آویز Sorin
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.900 گرم
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 2 سانتی متر

آویز Sorin
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.700 گرم
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 1.5 سانتی متر

آویز Sorin
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.750گرم
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 1.5 سانتی متر

آویز Sorin
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.800 گرم
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 2 سانتی متر

آویز Sorin
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 1.950 گرم
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 1.5 سانتی متر

آویز Sorin
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 1.900 گرم
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 5 میلی متر

آویز همایون
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 3.450 گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 2.5 سانتی متر

آویز همایون
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 3.600 گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 2 سانتی متر

آویز همایون
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.200 گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40 سانتی متر

آویز همایون
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 3.500 گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 2.3 سانتی متر

آویز همایون
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 3.300 گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 2.5 سانتی متر

آویز همایون
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 3.300 گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 1.5 سانتی متر

آویز همایون
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 3.250 گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 1.7 سانتی متر

آویز همایون
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 3.20 گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 1.9 سانتی متر

آویز همایون
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 3.150 گرم 
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 2.3 سانتی متر

آویز همایون
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.900 گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 2.7 سانتی متر

آویز همایون
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 3.05 گرم 
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال 1.4 سانتی متر

آویز همایون
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.90 گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 2.5 سانتی متر

آویز همایون
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.850 گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 1.5 سانتی متر

آویز همایون
قابل سفارش
تماس بگیرید

 

 

                                                       

                                                                                     

آویز همایون
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.700 گرم 
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 2 سانتی متر

آویز همایون
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.650 گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40 سانتی متر