چیدمان
جست و جوی در محصولات
مرتب سازی بر اساس
گوشواره بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 11.950 گرم
سنگ: دارد
وزن سنگ: کسر شده(1.500 گرم)
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گوشواره چشم نظر مارکیز صدفی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 1.10 گرم
سنگ: صدف
وزن سنگ: 0.760گرم( کسر شده)

پول سنگ: 130000

گوشواره چشم نظر گرد صدفی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 1.20 گرم
سنگ: صدف
وزن سنگ: 1.24 گرم( کسر شده)
قفل: میخی

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 5.05 گرم
طول گوشواره: 3.5 سانتی متر
قفل: کلیپسی

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.95 گرم 
طول گوشواره: 4.5 سانتی متر
قفل: کلیپسی

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.90 گرم 
طول گوشواره: 4.5 سانتی متر
قفل: کلیپسی

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.80 گرم 
طول گوشواره: 4.00 سانتی متر
قفل: کلیپسی

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.60 گرم
طول گوشواره: 4.00 سانتی متر
قفل: کلیپسی

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.15 گرم
طول گوشواره: 3.5 سانتی متر
قفل: کلیپسی

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.15 گرم 
طول گوشواره: 4.5 سانتی متر
قفل: کلیپسی

گوشواره طرح شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.30 گرم
قفل: عصایی

گوشواره طرح شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.05 گرم
قفل: عصایی

گوشواره طرح شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.30 گرم 
قفل: عصایی

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 4.85 گرم
قفل: عصایی

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 4.75 گرم
نوع قفل: عصایی

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 4.45 گرم
نوع قفل: عصایی

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 4.15 گرم 
نوع قفل: عصایی

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.55 گرم
نوع قفل: عصایی

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.45 گرم
نوع قفل: عصایی

گوشواره چشم نظر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 1.55 گرم
سنگ: دارد
قفل گوشواره: میخی

گوشواره پولکی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 10.20