چیدمان
جست و جوی در محصولات
مرتب سازی بر اساس
گوشواره منجوقی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 1.900 گرم
طول گوشواره: 4 سانتی متر

گوشواره منجوقی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 6.450 گرم
طول گوشواره: 7 سانتی متر

گوشواره منجوقی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 5.950 گرم
طول گوشواره: 6.5 سانتی متر

گوشواره منجوقی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 5.500 گرم 
طول گوشواره: 6.5 سانتی متر

گوشواره منجوقی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره : 3.550 گرم
طول گوشواره: 4.5 سانتی متر

گوشواره منجوقی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.400 گرم
طول گوشواره: 4.5 سانتی متر

گوشواره منجوقی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.600 گرم
سنگ: ندارد

گوشواره سورنا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 6.100 گرم 
طول گوشواره: 6 سانتی متر

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 1.850 گرم 

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 1.800 گرم
طول گوشواره: 2.4 سانتی متر

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.00 گرم
طول گوشواره: 3.5 سانتی متر

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.600 گرم
طول گوشواره: 3.6 سانتی متر

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.100 گرم 
بلندی گوشواره: 3.6 سانتی متر

گوشواره لیانا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 4.500 گرم 
طول گوشواره: 4.2 سانتی متر

گوشواره PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره سایز4: 3.00 گرم
وزن گوشواره سایز3: 2.00 گرم
وزن گوشواره سایز2: 1.950 گرم
وزن گوشواره سایز1: 1.900 گرم

گوشواره PZ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.550 گرم 

گوشواره کلیپسی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 1.920 گرم

گوشواره کلیپسی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 1.740 گرم

گوشواره کلیپسی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 1.230 گرم 

گوشواره مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 1.570 گرم
طول گوشواره: 6 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده

گوشواره مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 1.06 گرم
سنگ: سنتتیک
وزن سنگ: کسر شده

گوشواره تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.060 گرم

گوشواره تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 1.650 گرم

گوشواره آندیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.500 گرم
طول گوشواره: 4.5 سانتی متر