چیدمان
جست و جوی در محصولات
مرتب سازی بر اساس
آویز گل بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 45.450
سنگ: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
قابلیت ست: دارد(AN0241044)
طول کل آویز با المان گل: 29 سانتی متر

زنجیر فلامینگو
قابل سفارش
تماس بگیرید

"زنجیرهای فلامینگو"
در25
در30
در40

آویز Sorin
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.900 گرم
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 2 سانتی متر

آویز Sorin
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.700 گرم
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 1.5 سانتی متر

آویز Sorin
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.750گرم
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 1.5 سانتی متر

آویز Sorin
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.800 گرم
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 2 سانتی متر

آویز Sorin
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 1.950 گرم
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 1.5 سانتی متر

آویز Sorin
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 1.900 گرم
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 5 میلی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 30.00 گرم
طول مدال: 3 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 22.90 گرم
طول مدال: 2 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 22.60 گرم
طول مدال: 2.5 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 17.900 گرم 
طول مدال: 3 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 17.100 گرم
طول مدال: 2.5 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنند: 16.750
طول مدال: 3 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 16.400 گرم
طول مدال: 2.5 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 15.600 گرم 
طول مدال: 2.5 سانتی متر

آویز همایون
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 3.450 گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 2.5 سانتی متر

آویز همایون
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 3.600 گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 2 سانتی متر

آویز همایون
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.200 گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40 سانتی متر

آویز همایون
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 3.500 گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 2.3 سانتی متر

آویز همایون
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 3.300 گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 2.5 سانتی متر

آویز همایون
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 3.300 گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 1.5 سانتی متر

آویز همایون
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 3.250 گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 1.7 سانتی متر

آویز همایون
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 3.20 گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 1.9 سانتی متر