چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
نیم ست ام کا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 6.600 گرم
طول گوشواره: 4.1 سانتی متر
طول آویز: 5 سانتی متر
طول زنجیر: 41 سانتی متر
زنجیر: دارد

نیم ست ام کا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 6.150 گرم
طول گوشواره: 6 سانتی متر
طول آویز: 6 سانتی متر
طول زنجیر: 41 سانتی متر
زنجیر: دارد

نیم ست انزو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 19.650گرم 
بلندی مدال: 4.1 سانتی متر
بلندی گوشواره: 3.9 سانتی متر
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 45 سانتی متر

نیم ست انزو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 12.150 گرم 
بلندی مدال: 2.8 سانتی متر
بلندی گوشواره: 3.6 سانتی متر
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 45 سانتی متر

نیم ست انزو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 13.400 گرم 
بلندی مدال: 3.9 سانتی متر
بلندی گوشواره: 4.5 سانتی متر
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 45 سانتی متر

نیم ست انزو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 12.800 گرم 
بلندی مدال: 3 سانتی متر
بلندی گوشواره: 3.4 سانتی متر
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 45 سانتی متر

نیم ست انزو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 18.400 گرم 
بلندی مدال: 3.7 سانتی متر
بلندی گوشواره: 3.4 سانتی متر
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 45 سانتی متر

نیم ست انزو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 21.600 گرم 
بلندی مدال: 3.8 سانتی متر
بلندی گوشواره: 3.4 سانتی متر
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 45 سانتی متر

نیم ست انزو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 23.600 گرم 
بلندی مدال: 3.5 سانتی متر
بلندی گوشواره: 4 سانتی متر
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 45 سانتی متر

نیم ست انزو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 17.300 گرم 
سایز انگشتر: 54
بلندی مدال: 3.5 سانتی متر
بلندی گوشواره: 4 سانتی متر
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 45 سانتی متر

نیم ست انزو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 19.00 گرم 
سایز انگشتر: 54
بلندی مدال: 3.1 سانتی متر
بلندی گوشواره: 3.5 سانتی متر
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 45 سانتی متر

نیم ست انزو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 17.950 گرم 
سایز انگشتر: 54
بلندی مدال: 4 سانتی متر
بلندی گوشواره: 4.4 سانتی متر
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 45 سانتی متر

نیم ست انزو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 16.150 گرم 
سایز انگشتر: 54 
بلندی مدال: 2.8 سانتی متر
بلندی گوشواره: 3.4 سانتی متر
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 45 سانتی متر

نیم ست انزو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 20.850 گرم 
سایز انگشتر: 54
بلندی مدال: 4.8 سانتی متر
بلندی گوشواره: 5 سانتی متر
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 45 سانتی متر

نیم ست انزو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 20.200 گرم 
سایز انگشتر: 54
بلندی مدال: 3.2 سانتی متر
بلندی گوشواره: 3.7 سانتی متر
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 45 سانتی متر

نیم ست انزو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 15.00 گرم 
بلندی مدال: 2.5 سانتی متر
بلندی گوشواره: 3.8 سانتی متر
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 45 سانتی متر

نیم ست انزو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 20.300 گرم 
بلندی مدال: 3.4سانتی متر
بلندی گوشواره: 3.5 سانتی متر
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 45 سانتی متر

نیم ست انزو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 20.750 گرم 
بلندی مدال: 3.5 سانتی متر
بلندی گوشواره: 3.8 سانتی متر
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 45 سانتی متر

نیم ست انزو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 17.150 گرم 
بلندی مدال: 2.6 سانتی متر
بلندی گوشواره: 3.5 سانتی متر
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 45 سانتی متر

نیم ست انزو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 15.500 گرم 
بلندی مدال: 3.9 سانتی متر
بلندی گوشواره: 4.3 سانتی متر
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 45 سانتی متر

نیم ست انزو
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 14.300 گرم 
بلندی مدال: 3.7 سانتی متر
بلندی گوشواره: 4 سانتی متر
زنجیر: دارد
بلندی زنجیر: 45 سانتی متر

نیم ست انارکی(نوشین)
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر:  56
بلندی مدال:  3.7 سانتی متر
بلندی گوشواره: 1.8
زنجیر: ندارد

نیم ست انارکی(افق)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 10.200 گرم
زنجیر: ندارد
سایز انگشتر: 50 الی 60 گرم
بلندی مدال: 3.4 سانتی متر
طول گوشواره 1.8 سانتی متر
دستبند ست: DA0641009T

نیم ست الکتروفرم
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 18.900 گرم
بلندی مدال: 8.7 سانتی متر
بلندی گوشواره: 5 سانتی متر
سایز انگشتر: 54
زنجیر: ندارد