چیدمان
جست و جوی در محصولات
مرتب سازی بر اساس
نیم ست Nirvana
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن: 7.85 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 4 سانتی متر
طول گوشواره: 3 سانتی متر

نیم ست Nirvana
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن: 8.05 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 4 سانتی متر
طول گوشواره: 3.5 سانتی متر

نیم ست Nirvana
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن: 7.30 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 3.5 سانتی متر
طول گوشواره: 3 سانتی متر

نیم ست Nirvana
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن: 7.350 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 3 سانتی متر
طول گوشواره: 2.5 سانتی متر

نیم ست Nirvana
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن: 7.05 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال:  3.5سانتی متر
طول گوشواره:  3سانتی متر

نیم ست Nirvana
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن: 6.750 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 4 سانتی متر
طول گوشواره: 3 سانتی متر

نیم ست Nirvana
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن: 6.750 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 3سانتی متر
طول گوشواره: 2.5 سانتی متر

نیم ست Nirvana
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 6.100 گرم 
طول مدال: 3.00 سانتی متر
طول مدال: 3.00 سانتی متر
زنجیر: ندارد

نیم ست Nirvana
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 6.250 گرم 
زنجیر: ندارد
طول مدال: 3 سانتی متر
طول گوشواره: 2.5 سانتی متر

نیم ست Nirvana
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن: 6.100 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 3.5 سانتی متر
طول گوشواره: 2.5 سانتی متر

نیم ست Nirvana
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن: 6.100 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 4 سانتی متر
طول گوشواره: 3 سانتی متر

نیم ست Nirvana
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن: 5.800 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 3 سانتی متر
طول گوشواره: 2.5 سانتی متر

نیم ست منظومه آندیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن کل نیم ست: 14.30 گرم
وزن آویز با زنجیر: 6.92 گرم 
وزن جفت گوشواره: 7.38 گرم
طول کل آویز: 25 سانتی متر
طول گوشواره: 5 سانتی متر

نیم ست منظومه آندیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن کل نیم ست: 12.80 گرم
وزن آویز با زنجیر: 6.48 گرم 
وزن جفت گوشواره: 6.32 گرم
طول کل آویز: 24.5 سانتی متر
طول گوشواره: 4.5سانتی متر

نیم ست منظومه آندیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن کل نیم ست: 11.20 گرم
وزن آویز با زنجیر: 6.03 گرم 
وزن جفت گوشواره: 5.70 گرم
طول کل آویز: 25 سانتی متر
طول گوشواره: 4.5سانتی متر

نیم ست منظومه آندیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن کل نیم ست: 11.50 گرم
وزن آویز با زنجیر: 6.35گرم 
وزن جفت گوشواره: 5.15 گرم
طول کل آویز: 25سانتی متر
طول گوشواره: 4.5سانتی متر

نیم ست منظومه آندیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن کل نیم ست: 11.20 گرم
وزن آویز با زنجیر: 6.11 گرم 
وزن جفت گوشواره: 5.09 گرم
طول کل آویز: 24.5 سانتی متر
طول گوشواره: 3.5 سانتی متر

نیم ست نیکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 12.60 گرم
سنگ(نگین): دارد
وزن سنگ: کسر شده
زنجیر: ندارد

نیم ست نیکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 9.40گرم
سنگ(نگین): دارد
وزن سنگ: کسر شده
مینا: دارد
وزن مینا: کسر شده
زنجیر: ندارد

نیم ست نیکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 12.10 گرم
سنگ(نگین): دارد
وزن سنگ: کسر شده
زنجیر: ندارد

نیم ست دخترِ طلا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.20 گرم 
زنجیر: ندارد

نیم ست RFJ
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر:

دارد

وزن نیم ست:

15.90

وزن آویز:

7.25

وزن گوشواره:

8.65
طول آویز:
40 سانتی متر
طول گوشواره: 3 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

نیم ست RFJ
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر:

دارد

وزن نیم ست:

12.80

وزن آویز:

6.80

وزن گوشواره:

6.00

طول آویز:

40 سانتی متر
طول گوشواره: 3 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

نیم ست RFJ
قابل سفارش
تماس بگیرید

زنجیر:

دارد

وزن نیم ست:

11.50

وزن آویز:

6.70

وزن گوشواره:

4.80
طول آویز:
40 سانتی متر
طول گوشواره: 3 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک