چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
نیم ست ام کا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 6.600 گرم
طول گوشواره: 4.1 سانتی متر
طول آویز: 5 سانتی متر
طول زنجیر: 41 سانتی متر
زنجیر: دارد

نیم ست ام کا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 6.150 گرم
طول گوشواره: 6 سانتی متر
طول آویز: 6 سانتی متر
طول زنجیر: 41 سانتی متر
زنجیر: دارد

نیم ست صدف آبگینه
قابل سفارش
تماس بگیرید

نوع سنگ شکل سایز تعداد وزن 
مدال/صدف سفید Flower 10*10 1 0.27 گرم
انگشتر/ صدف سفید Flower 8*8 1 0.15 گرم
گوشواره/صدف سفید Flower 8*8 2 0.27 گرم

نیم ست شنی آبگینه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 7.450 گرم
طول مدال: 3.2سانتی متر
طول گوشواره: 2.8سانتی متر
سایز انگشتر: 54 
زنجیر: ندارد

نیم ست شنی آبگینه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 9.800 گرم
طول مدال: 2.9 سانتی متر
طول گوشواره: 3.1 سانتی متر
سایز انگشتر: 54 
زنجیر: ندارد

نیم ست شنی آبگینه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 10.800 گرم
طول مدال: 2.9 سانتی متر
طول گوشواره: 3.1 سانتی متر
سایز انگشتر: 54 
زنجیر: ندارد

نیم ست شنی آبگینه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 11.00 گرم
طول مدال: 3 سانتی متر
طول گوشواره: 2.8 سانتی متر
سایز انگشتر: 54 
زنجیر: ندارد

نیم ست عقیق آبگینه
قابل سفارش
تماس بگیرید

گوشواره: نوع سنگ شکل سایز تعداد وزن
عقیق قرمز Oval 12*10 2 1.77 گرم
مدال : نوع سنگ شکل سایز تعداد وزن
عقیق قرمز Oval 18*13 1 2.13 گرم

نیم ست عقیق آبگینه
قابل سفارش
تماس بگیرید

گوشواره: نوع سنگ شکل سایز تعداد وزن
عقیق قرمز Oval 10*8 2 1.15 گرم
مدال : نوع سنگ شکل سایز تعداد وزن
عقیق قرمز Oval 14*10 1 1.170گرم

نیم ست عقیق سواروسکی آبگینه
قابل سفارش
تماس بگیرید

گوشواره: نوع سنگ شکل سایز تعداد وزن
کوبیک زیر کون ROUND 1.2*1.2 32 0.11 گرم 
عقیق قرمز Oval 10*8 2 1.15 گرم
مدال : نوع سنگ شکل سایز تعداد وزن
کوبیک زیر کون ROUND 1.4*1.4 32 0.15 گرم
عقیق قرمز Oval 20*15 1 2.87 گرم

نیم ست سه بعدی آبگینه
قابل سفارش
تماس بگیرید

نوع سنگ شکل سایز گوشواره  سایز مدال تعداد وزن
صدف سفید round 15*15 25*25 3 4.200 گرم

نیم ست رنگی آبگینه
قابل سفارش
تماس بگیرید

گوشواره: نوع سنگ شکل سایز تعداد وزن
گارنت Pear 7*5 2 1.55 قیراط
مدال : نوع سنگ شکل سایز تعداد وزن
گارنت Pear 7*5 1 0.75 قیراط

نیم ست سه بعدی آبگینه
قابل سفارش
تماس بگیرید

نوع سنگ شکل سایز گوشواره  سایز مدال تعداد وزن
صدف سفید rectangular 15*20 30*20 2 4.800 گرم

نیم ست سه بعدی آبگینه
قابل سفارش
تماس بگیرید

نوع سنگ شکل سایز گوشواره  سایز مدال تعداد وزن
صدف سفید oval 15*22 30*20 2 4.450 گرم

نیم ست شنی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 5.050 گرم
طول مدال: 2.4 سانتی متر
طول گوشواره: 2.4  سانتی متر
زنجیر: ندارد

نیم ست رنگی آبگینه
قابل سفارش
تماس بگیرید

مدال: نوع سنگ شکل سایز تعداد وزن
آماتیس Pear 10*7 1 1.80قیراط
گوشواره: نوع سنگ شکل سایز تعداد وزن
آماتیس Pear 8*6 2 1.95قیراط

نیم ست شنی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 4.500 گرم
طول مدال: 3.8 سانتی متر
طول گوشواره: 1.1  سانتی متر
زنجیر: ندارد

نیم ست سه بعدی آبگینه
قابل سفارش
تماس بگیرید

مدال: نوع سنگ شکل سایز تعداد وزن
آماتیس OVAL 14*10 1 5.450 قیراط
گوشواره: نوع سنگ شکل سایز تعداد وزن
آماتیس OVAL 10*8 2 4.450 قیراط

نیم ست شنی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 8.750 گرم
طول مدال: 3.3 سانتی متر
طول گوشواره: 3.2  سانتی متر
زنجیر: ندارد

نیم ست رنگی آبگینه
قابل سفارش
تماس بگیرید

مدال: نوع سنگ شکل سایز تعداد وزن
گارنت OVAL 10*8 1 2.70قیراط
گوشواره: نوع سنگ شکل سایز تعداد وزن
گارنت OVAL 8*6 2 3.10قیراط

نیم ست شنی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 6.400 گرم
طول مدال: 2.7 سانتی متر
طول گوشواره: 3  سانتی متر
زنجیر: ندارد

نیم ست شنی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 5.350 گرم
طول مدال: 2.3 سانتی متر
طول گوشواره: 2.3 سانتی متر
زنجیر: نداره

نیم ست رنگی آبگینه
قابل سفارش
تماس بگیرید

مدال: نوع سنگ شکل سایز تعداد وزن
توپاز OVAL 10*8 1 3.250 قیراط
گوشواره: نوع سنگ شکل سایز تعداد وزن
توپاز OVAL 8*6 2 3.300 قیراط

نیم ست شنی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 9.950 گرم
طول مدال: 3.4 سانتی متر
طول گوشواره: 3.1 سانتی متر
زنجیر: ندارد