چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
نیم ست انارکی(نوشین)
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز انگشتر:  56
بلندی مدال:  3.7 سانتی متر
بلندی گوشواره: 1.8
زنجیر: ندارد

نیم ست انارکی(افق)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 10.200 گرم
زنجیر: ندارد
سایز انگشتر: 50 الی 60 گرم
بلندی مدال: 3.4 سانتی متر
طول گوشواره 1.8 سانتی متر
دستبند ست: DA0641009T

نیم ست بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 46.05 گرم
بلندی گردنبند: 56 سانتی متر
بلندی گوشواره: 7.5 سانتی متر

نیم ست بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 36.950 گرم 
بلندی گردنبند: 56 سانتی متر
بلندی گوشواره: 7.5 سانتی متر

نیم ست بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 33.750 گرم
بلندی گردنبند: 56 سانتی متر
بلندی گوشواره: 7.5 سانتی متر

نیم ست بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 34.250 گرم
بلندی گردنبند: 56 سانتی متر
بلندی گوشواره: 7.5 سانتی متر

نیم ست بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 30.400 گرم
بلندی گوشواره: 7.6 سانتی متر
بلندی گردنبند: 56 سانتی متر

نیم ست الکتروفرم
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 18.900 گرم
بلندی مدال: 8.7 سانتی متر
بلندی گوشواره: 5 سانتی متر
سایز انگشتر: 54
زنجیر: ندارد

نیم ست بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 24.600 گرم
بلندی گوشواره: 4.5 سانتی متر
بلندی گردنبند: 36 سانتی متر

نیم ست بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 36.900 گرم
بلندی گردنبند: 36 سانتی متر
بلندی گوشواره: 4.5 سانتی متر

نیم ست بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 30.400 گرم
بلندی گوشواره: 4.5 سانتی متر
بلندی گردنبند: 36 سانتی متر

نیم ست بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 25.900 گرم
بلندی گوشواره: 4.5 سانتی متر
بلندی گردنبند: 36 سانتی متر

نیم ست بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 26.100 گرم
بلندی گردنبند: 36 سانتی متر
بلندی گوشواره: 4.5 سانتی متر

نیم ست بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 26.950 گرم
بلندی گردنبند: 36 سانتی متر
بلندی گوشواره: 4.5 سانتی متر

نیم ست بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 24.800 گرم
بلندی گردنبند: 36 سانتی متر
بلندی گوشواره: 4.8 سانتی متر

نیم ست بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 23.900
بلندی گردنبند: 36 سانتی متر
بلندی گوشواره: 4.5 سانتی متر

نیم ست بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 25.300 گرم
بلندی گردنبند: 40 سانتی متر
بلندی گوشواره: 4.8 سانتی متر

نیم ست بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 37.00 گرم
بلندی گوشواره: 4.8 سانتی متر
بلندی گردنبند: 50 سانتی متر

نیم ست بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 33.00 گرم
بلندی گردنبند: 50 سانتی متر
بلندی گوشواره: 4.8 سانتی متر

نیم ست بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 32.650 گرم
بلندی گردنبند: 45 سانتی متر
بلندی گوشواره: 4.8 سانتی متر

نیم ست بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست بحرینی: 29.250 گرم
بلندی آویز: 42 سانتی متر
بلندی گوشواره: 4.8 سانتی متر

 

نیم ست انارکی(روشنک)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 11.100 گرم
زنجیر: ندارد
سایز انگشتر: 50 الی 60 گرم
دستبند ست: DA0641007N

نیم ست انارکی (ماهور)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 14.550 گرم
زنجیر: ندارد
سایز انگشتر: 54

نیم ست بحرینی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 39.700 گرم
طول گردنبند: 45 سانتی متر
بلندی گوشواره: 5.2 سانتی متر