چیدمان
جست و جوی در محصولات
مرتب سازی بر اساس
نیم ست منظومه آندیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن کل نیم ست: 14.30 گرم
وزن آویز با زنجیر: 6.92 گرم 
وزن جفت گوشواره: 7.38 گرم
طول کل آویز: 25 سانتی متر
طول گوشواره: 5 سانتی متر

نیم ست منظومه آندیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن کل نیم ست: 12.80 گرم
وزن آویز با زنجیر: 6.48 گرم 
وزن جفت گوشواره: 6.32 گرم
طول کل آویز: 24.5 سانتی متر
طول گوشواره: 4.5سانتی متر

نیم ست منظومه آندیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن کل نیم ست: 11.20 گرم
وزن آویز با زنجیر: 6.03 گرم 
وزن جفت گوشواره: 5.70 گرم
طول کل آویز: 25 سانتی متر
طول گوشواره: 4.5سانتی متر

نیم ست منظومه آندیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن کل نیم ست: 11.50 گرم
وزن آویز با زنجیر: 6.35گرم 
وزن جفت گوشواره: 5.15 گرم
طول کل آویز: 25سانتی متر
طول گوشواره: 4.5سانتی متر

نیم ست منظومه آندیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن کل نیم ست: 11.20 گرم
وزن آویز با زنجیر: 6.11 گرم 
وزن جفت گوشواره: 5.09 گرم
طول کل آویز: 24.5 سانتی متر
طول گوشواره: 3.5 سانتی متر

آویز منظومه آندیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 7.800 گرم 
زنجیر: دارد(متصل)
طول کل آویز: 25.5سانتی متر
طول مدال متصل به آویز: 5سانتی متر
طول زنجیر: 20.5 سانتی متر

آویز منظومه آندیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 7.750گرم
زنجیر: دارد(متصل)
طول کل آویز: 25 سانتی متر
طول مدال متصل به آویز: 5سانتی متر
طول زنجیر: 20سانتی متر

آویز منظومه آندیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 6.50 گرم
زنجیر: دارد(متصل)
طول کل آویز: 25 سانتی متر
طول مدال متصل به آویز: 4.5 سانتی متر
طول زنجیر: 20.5 سانتی متر

آویز منظومه آندیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 6.150گرم
زنجیر: دارد(متصل)
طول کل آویز: 25.5سانتی متر
طول مدال متصل به آویز: 5 سانتی متر
طول زنجیر: 20.5سانتی متر

آویز منظومه آندیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 6.10 گرم
زنجیر: دارد(متصل)
طول کل آویز: 24.5 سانتی متر
طول مدال متصل به آویز: 3.5 سانتی متر
طول زنجیر: 21 سانتی متر

آویز منظومه آندیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 6.05 گرم
زنجیر: دارد(متصل)
طول کل آویز: 25 سانتی متر
طول مدال متصل به آویز: 4.5 سانتی متر
طول زنجیر: 20.5 سانتی متر

آویز منظومه آندیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 5.50 گرم
زنجیر: دارد(متصل)
طول کل آویز: 25 سانتی متر
طول مدال متصل به آویز: 4.5 سانتی متر
طول زنجیر: 20.5 سانتی متر

آویز منظومه آندیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 5.35 گرم
زنجیر: دارد(متصل)
طول کل آویز: 24  سانتی متر
طول مدال متصل به آویز: 3 سانتی متر
طول زنجیر: 21سانتی متر

آویز منظومه آندیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 4.850 گرم
زنجیر: دارد(متصل)
طول کل آویز: 24.5 سانتی متر
طول مدال متصل به آویز: 4 سانتی متر
طول زنجیر: 20.5 سانتی متر