چیدمان
جست و جوی در محصولات
مرتب سازی بر اساس
انگشتر AURUM
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 2.800 گرم

انگشتر AURUM
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.450 گرم

نیم ست Nirvana
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن: 7.85 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 4 سانتی متر
طول گوشواره: 3 سانتی متر

نیم ست Nirvana
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن: 8.05 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 4 سانتی متر
طول گوشواره: 3.5 سانتی متر

نیم ست Nirvana
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن: 7.30 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 3.5 سانتی متر
طول گوشواره: 3 سانتی متر

نیم ست Nirvana
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن: 7.350 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 3 سانتی متر
طول گوشواره: 2.5 سانتی متر

نیم ست Nirvana
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن: 7.05 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال:  3.5سانتی متر
طول گوشواره:  3سانتی متر

نیم ست Nirvana
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن: 6.750 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 4 سانتی متر
طول گوشواره: 3 سانتی متر

نیم ست Nirvana
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن: 6.750 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 3سانتی متر
طول گوشواره: 2.5 سانتی متر

نیم ست Nirvana
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 6.100 گرم 
طول مدال: 3.00 سانتی متر
طول مدال: 3.00 سانتی متر
زنجیر: ندارد

نیم ست Nirvana
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 6.250 گرم 
زنجیر: ندارد
طول مدال: 3 سانتی متر
طول گوشواره: 2.5 سانتی متر

نیم ست Nirvana
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن: 6.100 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 3.5 سانتی متر
طول گوشواره: 2.5 سانتی متر

نیم ست Nirvana
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن: 6.100 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 4 سانتی متر
طول گوشواره: 3 سانتی متر

نیم ست Nirvana
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن: 5.800 گرم
زنجیر: ندارد
طول مدال: 3 سانتی متر
طول گوشواره: 2.5 سانتی متر

آویز Sorin
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.900 گرم
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 2 سانتی متر

آویز Sorin
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.700 گرم
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 1.5 سانتی متر

آویز Sorin
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.750گرم
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 1.5 سانتی متر

آویز Sorin
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.800 گرم
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 2 سانتی متر

آویز Sorin
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 1.950 گرم
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40 سانتی متر
طول مدال: 1.5 سانتی متر