چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
النگو صدف
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو صدف سایز 1: 6.400 گرم
وزن النگو صدف سایز 2: 6.900 گرم
وزن النگو صدف سایز 3: 7.600 گرم

النگو صدف
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو صدف سایز 1: 5.350 گرم
وزن النگو صدف سایز 2: 6.100 گرم
وزن النگو صدف سایز 3: 7.200 گرم

النگو صدف
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو صدف سایز 1: 8.600 گرم
وزن النگو صدف سایز 2: 9.300گرم
وزن النگو صدف سایز 3: 9.700 گرم
وزن النگو صدف سایز 4: 10.600 گرم

النگو صدف
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو صدف سایز 1: 7.600 گرم
وزن النگو صدف سایز 2: 8.300 گرم
وزن النگو صدف سایز 3: 8.700 گرم
وزن النگو صدف سایز 4: 9.600 گرم

النگو پیچ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 6.500 گرم
وزن النگو سایز 2: 7.00 گرم
وزن النگو سایز 3: 7.250 گرم 
وزن النگو سایز 4: 7.700گرم

النگو پیچ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 5.800 گرم
وزن النگو سایز 2: 6.00گرم
وزن النگو سایز 3: 6.350گرم
وزن النگو سایز 4: 6.700 گرم

النگو کارتیر
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 11.00 گرم
وزن النگو سایز 2: 11.530گرم
وزن النگو سایز 3: 13.00گرم
وزن النگو سایز 4: 15.00 گرم

النگو پیچ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 5.600 گرم
وزن النگو سایز 2: 5.850 گرم
وزن النگو سایز 3: 6.300گرم
وزن النگو سایز 4: 6.700گرم

النگو پیچ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 5.00 گرم
وزن النگو سایز 2: 5.500گرم
وزن النگو سایز 3: 6.200 گرم
وزن النگو سایز 4: 6.600گرم

النگو پیچ
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 4.600 گرم
وزن النگو سایز 2: 4.900 گرم
وزن النگو سایز 3: 5.500 گرم
وزن النگو سایز 4: 6.00 گرم

النگو پیچ
ناموجود
النگو پیچ
ناموجود

وزن النگو سایز 1: 4.600 گرم
وزن النگو سایز 2: 4.900 گرم
وزن النگو سایز 3: 5.400 گرم
وزن النگو سایز 4: 5.900 گرم

النگو صدف
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 5.400گرم
وزن النگو سایز 2: 5.450 گرم
وزن النگو سایز 3: 6.00 گرم
وزن النگو سایز 4: 6.450 گرم 

النگو صدف
قابل سفارش
تماس بگیرید

 

وزن النگو سایز 1: 5.400 گرم
وزن النگو سایز 2: 5.450 گرم
وزن النگو سایز 3: 6.00 گرم
وزن النگو سایز 4: 6.450 گرم 

مدال ورساچه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال  12.300 گرم
طول مدال  4.6  سانتی متر
وزن سنگ: 1.40 

النگو پیچک
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 7.00 گرم
وزن النگو سایز 2: 8.00 گرم
وزن النگو سایز 3: 8.500 گرم
وزن النگو سایز 4: 9.00 گرم
وزن النگو سایز 5: 9.100گرم

النگو پیچک
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 7.00گرم
وزن النگو سایز 2: 8.00گرم
وزن النگو سایز 3: 8.500گرم
وزن النگو سایز 4: 9.00گرم
وزن النگو سایز 5: 9.100 گرم

النگو لوزک
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 5.800 گرم
وزن النگو سایز 2: 5.900 گرم
وزن النگو سایز 3: 6.100 گرم
وزن النگو سایز 4: 6.200 گرم 
وزن النگو سایز 5: 6.300 گرم

 

النگو پیچک
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 6.00 گرم
وزن النگو سایز 2: 6.550گرم
وزن النگو سایز 3: 7.00گرم 
وزن النگو سایز 4: 7.500گرم 
وزن النگو سایز 5: 7.700گرم 

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 17.650 گرم

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 14.500 گرم

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 11.750 گرم

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 12.300 گرم