چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
النگو آفاق
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز 1: 4.650 گرم
سایز 2: 5.00 گرم
سایز 3: 5.550 گرم
سایز 4: 6.00 گرم 
سایز 5: 6.500 گرم

النگو آفاق
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سایز 1: 4.450 گرم
وزن سایز 2: 5.05 گرم
وزن سایز 3: 5.300 گرم
وزن سایز 4: 5.400  گرم
وزن سایز 5: 5.500 گرم

النگو آفاق
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  4.60
وزن النگو سایز 2:  5.10
وزن النگو سایز 3:  5.35
وزن النگو سایز 4: 5.75
وزن النگو سایز 5: 6.00

النگو آفاق
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  4.40
وزن النگو سایز 2:  5.00
وزن النگو سایز 3:  5.60
وزن النگو سایز 4:  5.70
وزن النگو سایز 5: 6.00

النگو آفاق
قابل سفارش
تماس بگیرید


تراش: 

دارد

وزن النگو سایز 1: 
4.20

وزن النگو سایز 2: 
4.40

وزن النگو سایز 3: 
4.70

وزن النگو سایز 4: 
5.00
وزن النگو سایز 5: 5.30