چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
سرویس تراش مارسی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن کل سرویس: 12.00 گرم
وزن دستبند: 3.350گرم
وزن گردنبند: 7.150گرم
وزن گوشواره: 1.50 گرم 
طول دستبند: 19.00سانتی متر
طول گردنبند: 47سانتی متر
طول گوشواره: 1.50 سانتی متر

سرویس تراش مارسی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن کل سرویس: 15.700 گرم
وزن دستبند: 4.29 گرم
وزن گردنبند: 9.31 گرم
وزن گوشواره: 2.08گرم
طول دستبند: 17.5 سانتی متر
طول گردنبند: 45 سانتی متر
طول گوشواره: 1.9 سانتی متر

حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید
حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید

حلقه سایز 55: 3.600 گرم

حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید
حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید

حلقه سایز 55:  3.800 گرم 
حلقه سایز 52: 3.300 گرم 

حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید
حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید

حلقه سایز 55: 3.750 گرم
حلقه سایز 52: 3.200 گرم

حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید
حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید

سایز 52: 3.450 گرم 
سایز 55: 3.650 گرم

حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید
حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید

حلقه سایز 52: 3.200 گرم
حلقه سایز 55: 3.650 گرم

حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید
حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید

حلقه سایز 52: 4.650 گرم

حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید
حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید

حلقه سایز 55: 3.800 گرم 
حلقه سایز 52: 3.300 گرم

حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید
حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید

حلقه سایز 55: 4.450 گرم
حلقه سایز 52: 4.150 گرم 

حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید
حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید

حلقه سایز 55: 5.250 گرم
حلقه سایز 52: 4.200 گرم

حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید
حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید

حلقه سایز 55: 5.650 گرم
حلقه سایز 52: 4.700 گرم

حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید
حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید

حلقه سایز 55: 4.100 گرم
حلقه سایز52: 3.600 گرم

حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید
حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید

حلقه  سایز 55: 3.150 گرم 
حلقه سایز 52: 2.800 گرم

حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید
حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید

حلقه سایز 52 :  4.150 گرم 
حلقه سایز 55: 5.250 گرم 

حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید
حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید

حلقه سایز 54: 3.800 گرم 

حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید
حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید

حلقه سایز 52 : 3.250 گرم
حلقه سایز 54: 3.500 گرم

حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید
حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید

حلقه سایز 52: 2.800 گرم
حلقه سایز 55: 3.250 گرم 

حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید
حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید

حلقه سایز 54: 4.600 گرم 
حلقه سایز 55: 4.700 گرم 

حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید
حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید

حلقه سایز 55: 4.900 گرم
حلقه سایز 52: 4.700 گرم

حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید
حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید

حلقه سایز 52: 3.800 گرم
حلقه سایز 55: 3.850 گرم

حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید
حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید

حلقه سایز 55: 4.500 گرم
حلقه سایز 52: 3.800 گرم

حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید
حلقه MR
قابل سفارش
تماس بگیرید

حلقه سایز 52 : 2.800 گرم
حلقه سایز 55: 3.100 گرم 

سرویس تراش مارسی
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش: دارد
وزن گوشواره: 1.65
وزن دستبند: 4.00
وزن گردنبند: 8.65
طول دستبند: 18 سانتی متر
طول گردنبند: 44 سانتی متر