چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
رولباسی بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی: 38.750گرم 
طول رولباسی: 35 سانتی متر
بلندی مدال: 10 سانتی متر

رولباسی بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی: 38.00 گرم 
طول رولباسی: 34 سانتی متر
قطر مدال: 10 سانتی متر

رولباسی بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی: 38.150 گرم 
طول رولباسی: 35 سانتی متر
قطر مدال: 9 سانتی متر

رولباسی بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی: 34.400 گرم 
طول رولباسی: 36 سانتی متر
بلندی مدال: 6 سانتی متر

مدال بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 99.100 گرم
زنجیر: ندارد
وزن سنگ: 1.830 گرم(کسر شده)
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

مدال بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 101.100 گرم
زنجیر: ندارد
وزن سنگ: 1.830 گرم(کسر شده)
قطر مدال: 8 سانتی متر
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

مدال بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 98.400 گرم
زنجیر: ندارد
وزن سنگ: 1.830 گرم(کسر شده)
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

مدال بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 108.650 گرم
زنجیر: ندارد
وزن سنگ: 0.830 گرم(کسر شده)
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گوشواره بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 17.150 گرم
سنگ: ندارد

مدال بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 76.450 گرم
زنجیر: ندارد
وزن سنگ: 1.950 گرم(کسر شده)
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

مدال بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 52.550 گرم
زنجیر: ندارد
وزن سنگ: 0.830 گرم(کسر شده)
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

مدال بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 40.500گرم
زنجیر: ندارد
وزن سنگ: 1.260 گرم(کسر شده)
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 119.100 گرم
وزن سنگ: 0.830 گرم 
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 87.500گرم
وزن سنگ: 0.880 گرم 
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 80.00 گرم
وزن سنگ: 0.830 گرم 
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 37.900 گرم
وزن سنگ: 0.49 گرم 
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

مدال بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 20.700 گرم
زنجیر: ندارد
وزن سنگ: 0.49 گرم(کسر شده)
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 23.700 گرم
وزن سنگ: 0.49 گرم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

مدال ورساچه بهراد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 110.00 گرم
زنجیر: ندارد