چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
سرویس دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 37.300   گرم
وزن انگشتر: 3.39       گرم
وزن دستبند: 10.260    گرم
وزن گردنبند: 18.200    گرم
وزن جفت گوشواره: 5.430      گرم
پهنا دستبند، گردنبند، گوشواره و انگشتر 7 میلی متر

سرویس دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 56.250 گرم
وزن انگشتر: 5.310 گرم
وزن دستبند: 15.34گرم
وزن گردنبند: 27.28 گرم
وزن جفت گوشواره: 8.320 گرم

گردنبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 26.500 گرم

گوشواره دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 5.350 گرم

گوشواره دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 7.700 گرم

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 15.200 گرم

دستبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 10.900 گرم

انگشتر دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 6.200 گرم

انگشتر دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 1.700 گرم

انگشتر دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 4.850 گرم

انگشتر دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.150 گرم

گردنبند دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 18.800 گرم

دستبند دریکا
ناموجود
دستبند دریکا
ناموجود

وزن دستبند: 3.95 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر
قفل دستبند: طوطی

دستبند دریکا
ناموجود
دستبند دریکا
ناموجود

وزن دستبند: 3.80 گرم
طول دستبند: 18 سانتی متر
قفل دستبند: طوطی

النگو دریکا بچگانه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن النگو سایز 1: 3.30
وزن النگو سایز 2: 3.60
وزن النگو سایز 3: 3.90
وزن النگو سایز 4: 4.20
وزن النگو سایز 5: 4.50

النگو دریکا
قابل سفارش
تماس بگیرید

تراش: دارد
وزن النگو با سایز 1: 3.80
وزن النگو با سایز 2:
4.10
وزن النگو با سایز 3:
4.50
وزن النگو با سایز 4:
4.80
وزن النگو با سایز 5: 5.15

دستبند دریکا
ناموجود
دستبند دریکا
ناموجود

وزن دستبند: 5.600 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر
قفل: طوطی

دستبند دریکا
ناموجود
دستبند دریکا
ناموجود

وزن دستبند: 5.800 گرم
طول دستبند: 21 سانتی متر
قفل: طوطی

دستبند دریکا
ناموجود
دستبند دریکا
ناموجود

وزن دستبند: 4.950 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر
قفل: طوطی