چیدمان
جست و جوی در محصولات
مرتب سازی بر اساس
رولباسی مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی: 6.00
طول رولباسی:
80 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

گوشواره مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 1.75
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید

سرویس مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 2.65
وزن گردنبند: 5.25
وزن گوشواره: 2.70
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

گردنبند مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 5.20
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

دستبند مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 2.60
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

گوشواره مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.65
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

نیم ست فیروزه سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 1.30
وزن آویز: 2.60
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
فیروزه سنتتیک

نیم ست فیروزه سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.00
وزن دستبند:
1.30
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
فیروزه سنتتیک

نیم ست مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 1.25
وزن آویز: 2.35
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

نیم ست مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 1.30
وزن آویز: 2.00
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید

نیم ست مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند: 1.30
وزن آویز: 2.50
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید

رولباسی مروارید سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن رولباسی با زنجیر در 30: 3.40
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

نیم ست فیروزه سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 3.80
وزن گوشواره:
5.00
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
فیروزه سنتتیک

نیم ست عقیق سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 1.45
وزن آویز: 1.95
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
عقیق سنتتیک

نیم ست عقیق سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 6.25
وزن مدال: 4.00
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
عقیق سنتتیک

سرویس فیروزه سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.62
وزن گوشواره:
1.53
وزن دستبند: 1.25
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
فیروزه سنتتیک

سرویس فیروزه سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.02
وزن گوشواره:
1.53
وزن دستبند: 1.25
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
فیروزه سنتتیک

گوشواره عقیق سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 1.50
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
عقیق سنتتیک

گوشواره فیروزه سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 1.55
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
فیروزه سنتتیک