چیدمان
جست و جوی در محصولات
مرتب سازی بر اساس
گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 4.85 گرم
قفل: عصایی

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 4.75 گرم
نوع قفل: عصایی

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 4.45 گرم
نوع قفل: عصایی

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 4.15 گرم 
نوع قفل: عصایی

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.55 گرم
نوع قفل: عصایی

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.45 گرم
نوع قفل: عصایی

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره سایز 1:
6.50
وزن گوشواره سایز 2:
7.00
وزن گوشواره سایز 3: 8.00
وزن گوشواره سایز 4: 9.30
متریال ساخت: شمش بار

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 8.20
متریال ساخت: شمش بار

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره سایز 1:
7.50
وزن گوشواره سایز 2:
7.70
وزن گوشواره سایز 3: 8.70
وزن گوشواره سایز 4: 10.00
متریال ساخت: شمش بار

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 7.00
متریال ساخت: شمش بار

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 6.90
متریال ساخت: شمش بار

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید


وزن گوشواره: 

7.700

متریال ساخت: 

شمش مارک دار

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 5.90
متریال ساخت: شمش بار

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید


وزن گوشواره: 

8.00

متریال ساخت: 

شمش مارک دار