چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 5.400 گرم
بلندی گوشواره: 7.3 سانتی متر
متریال ساخت: شمش بار

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 6.500 گرم
بلندی گوشواره: 8.5 سانتی متر
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

 

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 11.100 گرم
طول گوشواره: 8.3 سانتی متر
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 6.100 گرم
بلندی گوشواره: 8.3 سانتی متر
متریال ساخت: شمش بار

سرویس شنل ساده
قابل سفارش
تماس بگیرید

متریال ساخت: شمش بار
وزن سرویس سایز 1: متغیر از وزن 40.00 تا 45.00 گرم
وزن سرویس سایز 2: متغیر از وزن 50.00 تا 55.00 گرم
وزن سرویس سایز 3: متغیر از وزن 60.00 تا 65.00 گرم
وزن سرویس سایز 4: متغیر از وزن 70.00 تا 75.00 گرم
وزن سرویس سایز 5: متغیر از وزن 80.00 تا 85.00 گرم
وزن سرویس سایز 6: متغیر از وزن 90.00 تا 95.00 گرم
وزن سرویس سایز 7: متغیر از وزن 100.00 تا 110.00 گرم
وزن سرویس سایز 8: متغیر از وزن 110.00 تا 120.00 گرم
وزن سرویس سایز 9: متغیر از وزن 120.00 تا 130.00 گرم
وزن سرویس سایز 10: متغیر از وزن 130.00 تا 140.00 گرم
وزن سرویس سایز 11:
متغیر از وزن 140.00 تا 150.00 گرم
وزن سرویس سایز 12:
متغیر از وزن 150.00 تا 160.00 گرم
وزن سرویس سایز 13:
متغیر از وزن 160.00 تا 170.00 گرم
وزن سرویس سایز 14:
متغیر از وزن 170.00 تا 180.00 گرم
وزن سرویس سایز 15:
متغیر از وزن 180.00 تا 190.00 گرم
وزن سرویس سایز 16:
متغیر از وزن 190.00تا 200.00گرم
وزن سرویس سایز 17:
متغیر از وزن 200.00تا 210.00گرم
وزن سرویس سایز 18:
متغیر از وزن 210.00تا 220.00 گرم
وزن سرویس سایز 19:
متغیر از وزن 220.00تا 230.00گرم
وزن سرویس سایز 20:
متغیر از وزن 230.00تا 240.00گرم

مدال تراش MH
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.400 گرم
طول مدال: 4.1 سانتی متر
زنجیر: ندارد
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 4.85 گرم
قفل: عصایی

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 4.75 گرم
نوع قفل: عصایی

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 4.45 گرم
نوع قفل: عصایی

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 4.15 گرم 
نوع قفل: عصایی

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.55 گرم
نوع قفل: عصایی

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.45 گرم
نوع قفل: عصایی

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره سایز 1:
6.50
وزن گوشواره سایز 2:
7.00
وزن گوشواره سایز 3: 8.00
وزن گوشواره سایز 4: 9.30
متریال ساخت: شمش بار

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

متریال ساخت: شمش بار
سایز 1: 8.200 گرم
سایز 2: 14.00 گرم

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره سایز 1:
7.50
وزن گوشواره سایز 2:
7.70
وزن گوشواره سایز 3: 8.70
وزن گوشواره سایز 4: 10.00
متریال ساخت: شمش بار

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 7.00
متریال ساخت: شمش بار

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 6.90
متریال ساخت: شمش بار

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید


وزن گوشواره: 

7.700

متریال ساخت: 

شمش مارک دار

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 5.90
متریال ساخت: شمش بار

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید


وزن گوشواره: 

8.00

متریال ساخت: 

شمش مارک دار

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 5.40
متریال ساخت: شمش بار

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید


وزن گوشواره: 

3.70

متریال ساخت: 

شمش مارک دار

گوشواره شنل
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 4.60
متریال ساخت: شمش بار