چیدمان
جست و جوی در محصولات
مرتب سازی بر اساس
گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 30.00 گرم
طول مدال: 3 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 22.90 گرم
طول مدال: 2 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 22.60 گرم
طول مدال: 2.5 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 17.900 گرم 
طول مدال: 3 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 17.100 گرم
طول مدال: 2.5 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنند: 16.750
طول مدال: 3 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 16.400 گرم
طول مدال: 2.5 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 15.600 گرم 
طول مدال: 2.5 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

طول کل گردنبند: 60سانتی متر
طول مدال طرح قفل: 2.5 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

طول کل گردنبند: 50سانتی متر
طول مدال: 3.00 سانتی متر

انگشتر تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتز: 9.75 گرم

انگشتر تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 9.70 گرم

انگشتر تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 9.60 گرم

انگشتر تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 9.30 گرم

انگشتر تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 9.10 گرم 

انگشتر تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 8.50 گرم

انگشتر تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 8.00 گرم

 

انگشتر تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 6.90 گرم

انگشتر تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 5.00 گرم

انگشتر تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 4.00 گرم

انگشتر تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.75 گرم

نیم ست تیفانی
ناموجود
نیم ست تیفانی
ناموجود

وزن گردنبند: 21.00
وزن دستبند: 13.20
طول گردنبند: 24 سانتی متر
طول دستبند: 20 سانتی متر