چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
انگشتر تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 4.300 گرم
سایز: 54 
قابلیت سایز: دارد

انگشتر تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 4.150 گرم 
سایز انگشتر: 54
قابلیت سایز: دارد

انگشتر تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.500 گرم

انگشتر تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 4.05 گرم

انگشتر تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 4.600 گرم

انگشتر تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.950 گرم

انگشتر تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 3.650 گرم 

مدال تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 5.500 گرم
زنجیر: ندارد

 

مدال تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 3.600 گرم 
زنجیر: ندارد

مدال تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.950 گرم
زنجیر: ندارد

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 30.00 گرم
طول مدال: 3 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 22.90 گرم
طول مدال: 3 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 22.60 گرم
طول مدال: 2.5 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 17.900 گرم 
طول مدال: 3 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 17.100 گرم
طول مدال: 2.5 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنند: 16.750
طول مدال: 3 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 16.400 گرم
طول مدال: 2.5 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 15.600 گرم 
طول مدال: 2.5 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

طول کل گردنبند: 60سانتی متر
طول مدال طرح قفل: 2.5 سانتی متر

گردنبند تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

طول کل گردنبند: 50سانتی متر
طول مدال: 3.00 سانتی متر

انگشتر تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتز: 9.75 گرم

انگشتر تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 9.70 گرم

انگشتر تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 9.60 گرم

انگشتر تیفانی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن انگشتر: 9.30 گرم