چیدمان
جست و جوی در محصولات
مرتب سازی بر اساس
سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.08
وزن دستبند: 8.22
وزن گردنبند: 16.50
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره:

4.18
وزن دستبند: 6.96
وزن گردنبند: 20.86
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
18 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره:

4.50
وزن دستبند: 7.55
وزن گردنبند: 15.95
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
18 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره:

2.85
وزن دستبند: 6.63
وزن گردنبند: 14.22
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.10
وزن دستبند: 8.01
وزن گردنبند: 16.89
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
18 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره:

3.50
وزن دستبند: 7.25
وزن گردنبند: 14.80
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.67
وزن دستبند: 7.18
وزن گردنبند: 15.40
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
18 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره:

3.77
وزن دستبند: 6.76
وزن گردنبند: 15.47
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 4.12
وزن دستبند: 7.90
وزن گردنبند: 15.98
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
16 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره:

3.78
وزن دستبند: 7.11
وزن گردنبند: 15.11
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
18 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.73
وزن دستبند: 7.60
وزن گردنبند: 16.87
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.96
وزن دستبند: 7.49
وزن گردنبند: 15.55
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند:

7.63

وزن گردنبند:

14.95

وزن گوشواره:

5.22
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.09
وزن دستبند: 6.24
وزن گردنبند: 12.47
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 4.40
وزن دستبند: 6.38
وزن گردنبند: 17.52
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.49
وزن دستبند: 6.50
وزن گردنبند: 13.61
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند:

6.71

وزن گردنبند:

15.04

وزن گوشواره:

4.00
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
18 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 6.33
وزن دستبند: 8.90
وزن گردنبند: 16.62
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند:

7.48

وزن گردنبند:

14.57

وزن گوشواره:

3.55
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 2.91
وزن دستبند: 6.44
وزن گردنبند: 13.80
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر