چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 27.700   گرم
وزن گردنبند: 17.26     گرم
وزن دستبند: 7.790     گرم
وزن گوشواره: 3.350     گرم
وزن سنگ: کسر شده

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 27.700   گرم
وزن گردنبند: 16.500   گرم
وزن دستبند: 7.400     گرم
وزن گوشواره: 4.01      گرم
وزن سنگ: کسر شده

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 27.300 گرم
وزن گردنبند: 16.39 گرم
وزن دستبند: 7.36 گرم
وزن گوشواره: 3.81 گرم
وزن سنگ: کسر شده

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 16.19 گرم
وزن دستبند: 7.36 گرم
وزن گوشواره: 3.14 گرم
طول گردنبند: 45 سانتی متر
طول دستبند: 19 سانتی متر
طول گوشواره: 2 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده (1.20 گرم)

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 14.570 گرم
وزن دستبند: 7.25 گرم
وزن گوشواره: 4.04 گرم
طول گردنبند: 45 سانتی متر
طول گوشواره: 2.5 سانتی متر
طول دستبند: 18.5 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده(0.79 گرم)

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 4.04 گرم
وزن دستبند: 7.25 گرم
وزن گردنبند: 15.18 گرم
طول گوشواره: 2.5 سانتی متر
طول دستبند: 19 سانتی متر
طول گردنبند: 45 سانتی متر
وزن سنگ: کسرشده (1.57 گرم)

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 14.89 گرم
وزن دستبند: 7.14 گرم
وزن گوشواره: 3.84 گرم
طول گردنبند: 45 سانتی متر
طول دستبند: 18.5 سانتی متر
طول گوشواره: 2.5 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده (1.03گرم)

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 14.88 گرم
وزن دستبند: 7.29 گرم
وزن گوشواره: 3.40 گرم
طول گردنبند: 45 سانتی متر
طول گوشواره: 2.5 سانتی متر
طول دستبند: 19 سانتی متر
وزن سنگ: کسرشده (1.07 گرم)

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گردنبند: 13.500 گرم
وزن دستبند: 7.400 گرم
وزن گوشواره: 4.10 گرم
طول گردنبند: 45 سانتی متر
طول گوشواره: 2.5 سانتی متر
طول دستبند: 18.5 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده(0.840 گرم)

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 23.430 گرم
وزن گردنبند: 14.03 گرم
وزن دستبند: 6.68 گرم
وزن گوشواره: 2.72 گرم
طول گردنبند: 47 سانتی متر
طول دستبند: 19 سانتی متر
طول گوشواره: 2 سانتی متر
وزن سنگ: کسر شده(0.980 گرم)

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 22.500 گرم
وزن گردنبند: 13.72
وزن دستبند: 5.71
وزن گوشواره: 3.07
وزن سنگ: کسر شده

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.08
وزن دستبند: 8.22
وزن گردنبند: 16.50
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره:

4.18
وزن دستبند: 6.96
وزن گردنبند: 20.86
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
18 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره:

4.50
وزن دستبند: 7.55
وزن گردنبند: 15.95
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
18 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره:

2.85
وزن دستبند: 6.63
وزن گردنبند: 14.22
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.10
وزن دستبند: 8.01
وزن گردنبند: 16.89
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
18 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره:

3.50
وزن دستبند: 7.25
وزن گردنبند: 14.80
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.67
وزن دستبند: 7.18
وزن گردنبند: 15.40
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
18 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره:

3.77
وزن دستبند: 6.76
وزن گردنبند: 15.47
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 4.12
وزن دستبند: 7.90
وزن گردنبند: 15.98
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
16 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره:

3.78
وزن دستبند: 7.11
وزن گردنبند: 15.11
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
18 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.73
وزن دستبند: 7.60
وزن گردنبند: 16.87
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن گوشواره: 3.96
وزن دستبند: 7.49
وزن گردنبند: 15.55
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

 

سرویس پایه جواهر نگین دار
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن دستبند:

7.63

وزن گردنبند:

14.95

وزن گوشواره:

5.22
وزن سنگ: 
کسر شده  
طول دستبند:
17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر