چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
گوشواره آندیا
ناموجود
گوشواره آندیا
ناموجود

وزن گوشواره: 4.700 گرم
طول گوشواره: 5 سانتی متر

گوشواره آندیا
ناموجود
گوشواره آندیا
ناموجود

وزن گوشواره: 3.500 گرم
طول گوشواره: 4.5 سانتی متر

گوشواره آندیا
ناموجود
گوشواره آندیا
ناموجود

وزن گوشواره: 3.350 گرم
طول گوشواره: 4.50 سانتی متر

گوشواره آندیا
ناموجود
گوشواره آندیا
ناموجود

وزن گوشواره: 5.900 گرم
طول گوشواره: 5.50 سانتی متر

گوشواره آندیا
ناموجود
گوشواره آندیا
ناموجود

وزن گوشواره: 5.900 گرم
طول گوشواره: 5.50 سانتی متر

گوشواره آندیا
ناموجود
گوشواره آندیا
ناموجود

وزن گوشواره: 5.300 گرم 
طول گوشواره: 5.00 سانتی متر

 

گوشواره آندیا
ناموجود
گوشواره آندیا
ناموجود

وزن گوشواره: 5.100 گرم
طول گوشواره: 5.50 سانتی متر

گوشواره آندیا
ناموجود
گوشواره آندیا
ناموجود

وزن گوشواره: 4.800 گرم
طول گوشواره: 4.5 سانتی متر

گوشواره آندیا
ناموجود
گوشواره آندیا
ناموجود

وزن گوشواره: 4.650 گرم
طول گوشواره: 6 سانتی متر

گوشواره آندیا
ناموجود
گوشواره آندیا
ناموجود

وزن گوشواره: 4.05 گرم
طول گوشواره 4.50 سانتی متر

گوشواره آندیا
ناموجود
گوشواره آندیا
ناموجود

وزن گوشواره: 3.600 گرم
طول : 4.5 سانتی متر

نیم ست منظومه آندیا
ناموجود

وزن کل نیم ست: 14.30 گرم
وزن آویز با زنجیر: 6.92 گرم 
وزن جفت گوشواره: 7.38 گرم
طول کل آویز: 25 سانتی متر
طول گوشواره: 5 سانتی متر

نیم ست منظومه آندیا
ناموجود

وزن کل نیم ست:12.80 گرم
وزن آویز با زنجیر:6.48 گرم 
وزن جفت گوشواره:6.32 گرم
طول کل آویز:24.5 سانتی متر
طول گوشواره:4.5سانتی متر

نیم ست منظومه آندیا
ناموجود

وزن کل نیم ست: 11.20 گرم
وزن آویز با زنجیر: 6.03 گرم 
وزن جفت گوشواره: 5.70 گرم
طول کل آویز: 25 سانتی متر
طول گوشواره: 4.5سانتی متر

نیم ست منظومه آندیا
ناموجود

وزن کل نیم ست: 11.50 گرم
وزن آویز با زنجیر: 6.35گرم 
وزن جفت گوشواره: 5.15 گرم
طول کل آویز: 25سانتی متر
طول گوشواره: 4.5سانتی متر

نیم ست منظومه آندیا
ناموجود

وزن کل نیم ست: 11.20 گرم
وزن آویز با زنجیر: 6.11 گرم 
وزن جفت گوشواره: 5.09 گرم
طول کل آویز: 24.5 سانتی متر
طول گوشواره: 3.5 سانتی متر

آویز منظومه آندیا
ناموجود

وزن آویز: 7.800 گرم 
زنجیر: دارد(متصل)
طول کل آویز: 25.5سانتی متر
طول مدال متصل به آویز: 5سانتی متر
طول زنجیر: 20.5 سانتی متر

آویز منظومه آندیا
ناموجود

وزن آویز: 7.750گرم
زنجیر: دارد(متصل)
طول کل آویز: 25 سانتی متر
طول مدال متصل به آویز: 5سانتی متر
طول زنجیر: 20سانتی متر

آویز منظومه آندیا
ناموجود

وزن آویز: 6.50 گرم
زنجیر: دارد(متصل)
طول کل آویز: 25 سانتی متر
طول مدال متصل به آویز: 4.5 سانتی متر
طول زنجیر: 20.5 سانتی متر

آویز منظومه آندیا
ناموجود

وزن آویز: 6.150گرم
زنجیر: دارد(متصل)
طول کل آویز: 25.5سانتی متر
طول مدال متصل به آویز: 5 سانتی متر
طول زنجیر: 20.5سانتی متر