چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
نیم ست وی اس(نیم ست V.S)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن کل نیم ست: 6.450 گرم
طول مدال: 1.7 سانتی متر
طول گوشواره: 1.1 سانتی متر

نیم ست وی اس(نیم ست V.S)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 5.320 گرم 
ابعاد مدال: 2.3*1.5 سانتی متر
ابعاد گوشواره: 1*1.5 سانتی متر

نیم ست وی اس(نیم ست V.S)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 5.210 گرم
وزن مدال: 3.260 گرم
وزن گوشواره: 1.920 گرم
ابعاد مدال: 1.6*1.80 سانتی متر
ابعاد گوشواره: 1.2*1.4 سانتی متر

نیم ست وی اس(نیم ست V.S)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 5.140 گرم
وزن مدال: 3.270 گرم
وزن گوشواره 1.870 گرم
ابعاد مدال: 1.3*2.1 سانتی متر
ابعاد گوشواره: 0.8*1.3 سانتی متر

نیم ست وی اس(نیم ست V.S)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 5.00 گرم
وزن گوشواره: 1.39 گرم
وزن مدال: 3.61 گرم
ابعاد مدال: 1.2*2.3 سانتی متر
ابعاد گوشواره: 0.7*1.8 سانتی متر

نیم ست وی اس(نیم ست V.S)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 4.810 گرم
وزن گوشواره: 1.960 گرم
وزن مدال: 3.01 گرم
ابعاد گوشواره: 0.9*1.6 سانتی متر
ابعاد مدال: 1.4*2.6 سانتی متر

نیم ست وی اس(نیم ست V.S)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 4.810 گرم 
طول مدال: 1.3*1.9
طول گوشواره: 0.8*1.2
وزن مدال: 3.20 گرم
وزن گوشواره: 1.64 گرم

نیم ست وی اس(نیم ست V.S)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 4.800 گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 47 سانتی متر
وزن مدال: 3.140 گرم
وزن گوشواره: 1.660 گرم

نیم ست وی اس(نیم ست V.S)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 4.720 گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 47 سانتی متر
وزن گوشواره: 1.680 گرم
وزن مدال: 3.040 گرم
طول گوشواره: 1 سانتی متر
طول مدال: 1.7 سانتی متر

نیم ست وی اس(نیم ست V.S)
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن کل نیم ست: 4.680 گرم
وزن مدال: 3.08 گرم
وزن گوشواره: 1.64 گرم 
طول مدال: 1.9 سانتی متر
طول گوشواره: 1.2 سانتی متر