چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
سرویس گوی سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 9.200 گرم
طول گردنبند: 45 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گوشواره: 5.5 سانتی متر

سرویس گوی سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 7.200 گرم
وزن گردنبند: 3.53 گرم
وزن دستبند: 1.39 گرم
وزن گوشواره: 2.28 گرم
طول گردنبند: 45 سانتی متر
طول دستبند: 18.5 سانتی متر
طول گوشواره: 6 سانتی متر

سرویس کارتیر سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 5.300 گرم
وزن گردنبند: 2.63 گرم
وزن گوشواره: 1.54 گرم
وزن دستبند: 1.13 گرم
طول گردنبند: 45 سانتی متر
طول گوشواره: 6 سانتی متر
طول دستبند: 17.5 سانتی متر

سرویس گوی سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 5.250 گرم
وزن گوشواره: 1.08 گرم
وزن دستبند: 1.5 گرم
وزن گردنبند: 2.67 گرم 
طول گوشواره: 5.5 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 47.5 سانتی متر

سرویس گوی سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 4.850 گرم
وزن گردنبند: 2.30 گرم
وزن گوشواره: 1.09 گرم
وزن دستبند: 1.46 گرم
طول گردنبند: 44 سانتی متر
طول گوشواره: 5.5 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر

سرویس گوی سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 4.700 گرم
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 43.5 سانتی متر
طول گوشواره: 5.5 سانتی متر
وزن دستبند: 1.46 گرم
وزن گوشواره: 1.07 گرم
وزن گردنبند: 2.17 گرم

مدال لیزری آپامه
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 1.800 گرم_1.900 گرم
زنجیر: ندارد

سرویس گوی سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 6.800 گرم
طول دستبند: 18 سانتی متر
بلندی گوشواره: 6 سانتی متر
طول گردنبند: 45 سانتی متر

سرویس کارتیر سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس کارتیر سوفیا 6.300 گرم
طول دستبند: 17.5 سانتی متر
طول گوشواره: 5.5 سانتی متر
طول گردنبند: 50 سانتی متر

نیم ست کارتیر سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن نیم ست: 4.750 گرم
طول گوشواره: 7.2سانتی متر
طول مدال: 5.5 سانتی متر

آویز سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 3.550 گرم
طول زنجیر: 40 سانتی متر

آویز سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 3.150 گرم
طول زنجیر: 40 سانتی متر

آویز سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.800 گرم
طول زنجیر: 40 سانتی متر

آویز سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.750 گرم
طول زنجیر: 40 سانتی متر

آویز سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.700 گرم 
طول آویز: 40 سانتی متر

آویز سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.650 گرم
طول زنجیر: 40 سانتی متر

آویز سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.600 گرم
طول آویز : 40 سانتی متر

آویز سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.600 گرم
طول آویز: 40 سانتی متر

آویز سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.550 گرم
طول آویز: 40 سانتی متر

آویز سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.550 گرم
طول زنجیر: 40 سانتی متر

آویز سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.250 گرم
زنجیر: 40 سانتی متر

سرویس گوی سوفیا
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 6.350 گرم
طول گردنبند: 45 سانتی متر
طول دستبند: 18.5 سانتی متر
طول گوشواره: 6 سانتی متر

نیم ست پولکی سوفیا
ناموجود

وزن کل نیم ست: 12.650 گرم
طول گردنبند: 45 سانتی متر
طول دستبند: 18 سانتی متر