چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
سنجاق سینه و ان یکاد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سنجاق سینه: 1.800 گرم

مدال و ان یکاد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال سایز 2: 2.800 گرم
وزن مدال سایز 1: 0.950 گرم
طول مدال سایز 2: 2.5 سانتی متر
طول مدال سایز1: 1.8 سانتی متر

مدال و ان یکاد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال سایز 3: 5.05 گرم
طول مدال سایز 3: 3.3 سانتی متر
وزن مدال سایز 2: 2.450 گرم
طول مدال سایز 2: 2.5 سانتی متر

مدال و ان یکاد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال سایز 3: 4.950 گرم
طول مدال سایز 3: 3.4 سانتی متر
وزن مدال سایز 2: 2.200 گرم
طول مدال سایز 2: 2.5 سانتی متر
وزن مدال سایز 1: 0.750 گرم
طول مدال سایز 1: 1.8 سانتی متر
زنجیر: ندارد
مینا: دارد

مدال و ان یکاد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 2.550 گرم
مینا: دارد
زنجیر: ندارد
طول مدال: 2.4 سانتی متر

 

مدال و ان یکاد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 1.700 گرم
طول مدال: 2.2 سانتی متر
زنجیر: ندارد
مینا: دارد

مدال و ان یکاد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 1.650 گرم 
طول مدال: 2.2 سانتی متر
مینا: دارد
زنجیر: ندارد

مدال و ان یکاد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 0.900 گرم
طول مدال: 1.9 سانتی متر
زنجیر: ندارد
مینا: دارد

مدال و ان یکاد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 0.950 گرم
طول مدال: 1.9 سانتی متر
زنجیر: ندارد
مینا: دارد

مدال و ان یکاد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 1.350 گرم
طول مدال: 2.2 سانتی متر
زنجیر: ندارد
مینا: دارد

مدال و ان یکاد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن مدال: 1.00 گرم
طول مدال: 1.9 سانتی متر
زنجیر: ندارد
مینا: دارد

آویز و ان یکاد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 2.350 گرم 
طول زنجیر: 44 سانتی متر
طول مدال: 1.5 سانتی متر
مینا: دارد

آویز و ان یکاد
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن آویز: 1.550 گرم
طول مدال: 0.7 سانتی متر
طول زنجیر: 44 سانتی متر
زنجیر: دارد