چیدمان
جست و جو در محصولات
مرتب سازی بر اساس
سرویس اتمی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 18.600 گرم
وزن سنگ:

(کسر شده)

گردنی 800 سوت

دستبند  220 سوت 

گوشواره 260 سوت

طول دستبند: 17 سانتی متر
بلندی گردنبند: 42 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.4 سانتی متر

سرویس اتمی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 11.700 گرم
وزن سنگ:

(کسر شده)

گردنی 740 سوت

دستبند  280 سوت 

گوشواره 280 سوت

طول دستبند: 19 سانتی متر
بلندی گردنبند: 42سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.3 سانتی متر

سرویس اتمی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 18.400 گرم
وزن سنگ:

(کسر شده)

گردنی 900 سوت

دستبند  280 سوت 

گوشواره 320 سوت

طول دستبند: 17.5سانتی متر
بلندی گردنبند: 41سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.4 سانتی متر

سرویس اتمی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 18.750 گرم
وزن سنگ:

(کسر شده)

گردنی 1.010 گرم   

دستبند  340  سوت 

گوشواره 440  سوت

طول دستبند: 17.5سانتی متر
بلندی گردنبند: 41سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.9 سانتی متر

سرویس اتمی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 19.500 گرم
وزن سنگ:

(کسر شده)

گردنی 900 سوت 

دستبند  340 سوت

گوشواره 440  سوت

طول دستبند: 17.5سانتی متر
بلندی گردنبند: 42 سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.5 سانتی متر

سرویس اتمی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 21.600 گرم
وزن سنگ:

(کسر شده)

گردنی 1.190

دستبند  380

گوشواره 480

طول دستبند: 17.5سانتی متر
بلندی گردنبند: 41سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.5 سانتی متر

سرویس اتمی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 19.750 گرم
وزن سنگ:

(کسر شده)

گردنی 840

دستبند  240

گوشواره 320

طول دستبند: 17سانتی متر
بلندی گردنبند: 45سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.5 سانتی متر

سرویس اتمی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 18.150 گرم
وزن سنگ:

(کسر شده)

گردنی 810 

دستبند  340 

گوشواره 340 

طول دستبند: 17.5سانتی متر
بلندی گردنبند: 42سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.5 سانتی متر

سرویس اتمی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 12.800گرم
وزن سنگ:

(کسر شده)

گردنی 790

دستبند  220

گوشواره 180

طول دستبند: 19.5سانتی متر
بلندی گردنبند: 44سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.2 سانتی متر

سرویس اتمی
قابل سفارش
تماس بگیرید

وزن سرویس: 19.150 گرم
وزن سنگ:

(کسر شده)

گردنی 880 سوت 

دستبند  340 سوت

گوشواره 440 سوت 

طول دستبند: 17.5سانتی متر
بلندی گردنبند: 41سانتی متر
بلندی گوشواره: 2.5 سانتی متر